Call us  27360.31338

80100 Κύθηρα
Ελλάδα

Προκήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Παραλίας Παλαιόπολης

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΠΙΑΤΣΑ»  ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ

Κατεβάστε τα έγγραφα εδώ:

ΩΘΧΞΟΡ18-ΤΛΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΑΤΣΑ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ 2020-05-08 ΑΠΟΦ 26.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΑΤΣΑ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ

Στα Κύθηρα σήμερα στις 08/05/2020, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 10:00, ήρθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων στα γραφεία της Επιτροπής, µετά την από 05/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε αυθημερόν σε καθένα από τα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4, ήτοι:

Παρόντες

 1. Ευάγγελος Βενάρδος, Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Μεγαλοκονόμος, Μέλος
 3. Ιωάννης Βάρδας, Μέλος
 4. Δημήτριος Πανάρετος, Μέλος

Απόντες

 1. Βρεττός Πρωτοψάλτης, Αναπληρωτής Προέδρου

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως της Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7 του Ν.2946/2001 που συμπληρώνει και ερμηνεύει το άρθρο 84 του Ν. 1416/84, στην αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων εμπίπτουν άπαντα τα εκ του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα οριζόμενα ως κοινόχρηστα, στα οποία κατ’ όνομα συμπεριλαμβάνονται οι αιγιαλοί και οι παραλίες των νήσων Κύθηρα και Αντικύθηρα. Η διαχείριση των εκτάσεων αυτών διενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 272/1985 που συνιστά ειδική διάταξη νόμου, εφαρμοζόμενο αποκλειστικά για την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας. Η Επιτροπή μας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης δραστηριοτήτων  με στόχο την εξυπηρέτηση των λουόμενων ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση  θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών  με ξαπλώστρες, αναψυκτηρίων κλπ.), την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που ανακύπτουν από τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης της  διαδημοτικής, κατά την έννοια του άρ.84 Ν.1416/84, περιουσίας, με στόχο τη δημιουργία εσόδων, πρέπει να προβεί σήμερα α) στην έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης για την απλή παραχώρηση χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας των Κυθήρων, β) στον καθορισμό των προς μίσθωση χώρων γ) στον  καθορισμό – έγκριση των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας και δ) στην παροχή εντολής προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προκηρύξει δημόσια, ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τους ως άνω όρους.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 1416/1984 περί της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.7 του Ν. 2946/2001, που συμπληρώνει και ερμηνεύει το άρθρο 84 του Ν.1416/1984.
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 272/1985 που αφορά την οργάνωση και τις αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας», όπως το διάταγμα αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ΠΔ 138/2004 και το ΠΔ 5/2017.
 4. Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981, Τεύχος Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων, σε συνδυασμό και με το άρθρο 3 του Π.Δ. 272/1985.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/19-12-01 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 Τεύχος Α’) Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/03 Τεύχος Α’) και του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για τους ορισμούς και τις έννοιες της παραλίας, αιγιαλού, καθώς και τη δυνατότητα παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης επ’ αυτών, κατά το μέτρο που δεν αντιβαίνουν στο ειδικότερο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 7. Το από 17.11.2011 και με αριθμό πρωτοκόλλου 38724/35555 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με το οποίο η χρονική διάρκεια των μισθώσεων τμημάτων αιγιαλού και παραλίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας, η οποία ως κύριος και νομέας αυτών (ΣτΕ 1956/1986, ΕισΕφΠειρ 2/2002) μπορεί να αποφασίζει για χρονικό διάστημα μίσθωσης μεγαλύτερο του οριζόμενου στις σχετικές ΚΥΑ που αφορούν τις μισθώσεις των αιγιαλών και παραλιών που ανήκουν στο Δημόσιο.
 8. Την παράγραφο 15 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) [ΦΕΚ 87Α/7-6-2010], όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 44 παρ.5 Ν. 3979/2011 και το άρθρο 19 παρ.3 Ν. 4257/2014.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ).
 10. Την υπ΄ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β’ΕΞ2017/11-5-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1636/τ. Β’/12-05-2017),όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. : 1) ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 1970/τ.Β’/07-06-2017), 2) ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13-6-2017 (ΦΕΚ 2098/τ.Β’/19-06-2017) και 3) ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28-6-2017 (ΦΕΚ 2255/τ.Β’/03-07-2017 και τυγχάνουν εφαρμογής μόνο κατά το μέρος που δεν προσκρούουν στις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας περί Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και τους όρους της παρούσας, όπου αυτοί περιέχουν διαφορετική ρύθμιση.

Αποφασίζει ομόφωνα

Ι. Εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας για την απλή παραχώρηση χρήσης τμημάτων του αιγιαλού και παραλίας της νήσου των Κυθήρων, προς τρίτους, µε τη σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω, αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων – καντινών) που ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία και διαχείριση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7 του Ν.2946/2001.

ΙΙ. Καθορίζει – εγκρίνει τους όρους της δημοπρασίας ως ακολούθως παρατίθενται

και παρέχει στον Πρόεδρο της Επιτροπής την εντολή να προκηρύξει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή  29.05.2020 ώρα 10:00 12:00, στο Γραφείο της Επιτροπής

ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής Δημοπρασιών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’  αριθμόν 25/2020 απόφαση  της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων (ΑΔΑ:6Υ6ΖOΡ18-ΠΣ3), για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, προς τρίτους, µε τη σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων – καντινών) και να καλέσει τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, με τους όρους πού περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα :

α/α Παραλία / Τοποθεσία Τοπική Κοινότητα Είδος & Θέση Εμβαδόν (m²) Τιμή Εκκίνησης
1. ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ (ΠΙΑΤΣΑ) ΜΗΤΑΤΩΝ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 500 3.000
2. ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ (ΠΙΑΤΣΑ) ΜΗΤΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑ 15 3.000

Καθένα από τα ανωτέρω τμήματα απεικονίζεται κατά ακριβή θέση, επιφάνεια και διαστάσεις στο αντίστοιχο σχεδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β, το οποίο συνοδεύει συνημμένο την παρούσα απόφαση και υπογράφεται από τον Πολ. Μηχανικό (ΤΕ) Τραβασάρο Ιωάννη, θεωρείται δε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 1ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία κάθε τμήματος θα γίνεται διαδοχικά κατά την σειρά αναγραφής του στον πίνακα και θα διαρκεί  όσο θα υπάρχουν  άνευ διακοπής  προσφορές.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφώνησης μαζί µε το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το Νόμο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός μισθωτής. Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά 100,00 € από την προηγούμενη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει και να καταθέσει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν κάποιος από  αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει αντ’  αυτού άλλος, βάσει ειδικού νόμιμου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα  εκ των παρισταμένων κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν  στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του  δήλωσε άγνοια γραμμάτων. 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση σε περίπτωση μη έγκρισης της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ή της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟ∆ΟΣΙΑ

Δεν θα γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία όποιοι (πλειοδότες ή εγγυητές) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ή του Δήμου Κυθήρων, εντός της τελευταίας πενταετίας.

Δεν θα γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή συγγενείς τους μέχρι β΄ βαθμού, τα οποία έχουν οφειλές από προηγούμενες συμβάσεις προς την Επιτροπή για την ίδια αιτία.

Επίσης δεν θα γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία όποιοι (πλειοδότες ή εγγυητές) έχουν καταλάβει αυθαίρετα οποιοδήποτε έκταση της Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.

 ΑΡΘΡΟ 3ο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σε φάκελο, πριν από την έναρξη της πλειοδοσίας (και χωρίς να έχουν δικαίωμα προσθήκης εκ των υστέρων), όλα τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από την δημοπρασία

Α) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης τράπεζας, τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας, ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου μισθώματος που ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς στη διακήρυξη, το οποίο θα αντικατασταθεί, από τον πλειοδότη,  κατά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλο (γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης τράπεζας), διάρκειας καλύπτουσας πλήρως το συνολικό χρόνο παραχώρησης και ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των μισθωμάτων όλων των μισθωτικών περιόδων.

Β) Σε περίπτωση συμμετοχής Φυσικού Προσώπου:

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή.

2) Φορολογική ενημερότητα για τον ίδιο και τον εγγυητή.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα, για τον ίδιο και τον εγγυητή, από φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. κ.λ.π.). Σε περίπτωση συμμετοχής προσώπου µε φορέα ασφάλισης το Ι.ΚΑ., αντίγραφο του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή και της κάρτας ανεργίας (Ο.Α.Ε.∆.). Για τα προστατευόμενα µέλη βεβαίωση ασφάλισης για το κύριο µέλος και υπεύθυνη δήλωση του προστατευόμενου µέλους ότι δεν είναι ασφαλισμένο σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. και σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό.

4) Δημοτική ενημερότητα δηλαδή βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων περί μη οφειλής, από οποιαδήποτε αιτία του ίδιου και του εγγυητή του, προς το Δήμο  Κυθήρων και την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης  τους για αλλοδαπούς)  του τελευταίου τριμήνου, από το  οποίο προκύπτει ότι  δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

7) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισμό από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το φάκελο.

8) Αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί µε τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια τη σύμβαση μισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μαζί µε το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9) Για υπηκόους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας διαμονής τους από αστυνομική αρχή. Για υπηκόους τρίτων χωρών – μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας  διαμονής που τους επιτρέπει την άσκηση  ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου:

Γ1. Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.)

1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού.

2) Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις αυτού (πιστοποιητικό μεταβολών).

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας και των εταίρων.

4) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και των εταίρων.

5) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και των εταίρων της εταιρείας. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό.

6) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων περί μη οφειλής, από οποιαδήποτε αιτία, της εταιρείας και των εταίρων καθώς και του εγγυητή προς το Δήμο Κυθήρων και την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (δημοτική ενημερότητα).

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

8) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης  τους για αλλοδαπούς)  του τελευταίου τριμήνου, από το  οποίο προκύπτει ότι τα  μέλη της δεν έχουν καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

9) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισμό από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο.

Γ2. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε.):

1) Το ΦΕΚ τ Α.Ε. & ΕΠΕ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και η έγκριση του Καταστατικού της.

2) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει.

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα ΦΕΚ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. στα οποία δημοσιεύθηκαν τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

4) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία εκλέχτηκαν τα µέλη του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (για Α.Ε.).

5) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου µε το οποίο το τελευταίο συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφασίσθηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας  (για Α.Ε.).

6) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας.

7) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής.

8) Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό.

9) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων περί μη οφειλής, από οποιαδήποτε αιτία, της εταιρείας και του εγγυητή, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής, προς  το Δήμο Κυθήρων  και την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (δημοτική ενημερότητα).

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους  όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

11) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης  τους για αλλοδαπούς)  του τελευταίου τριμήνου, από το  οποίο προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (για τις Α.Ε.) και ο διαχειριστής (για τις Ε.Π.Ε.) δεν έχουν καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

12) Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συμμετέχει (για τις Α.Ε.).

13) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισμό από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο.

Γ3. Σε περίπτωση άλλης εταιρικής μορφής, αντίστοιχα πιστοποιητικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα για τα νομικά πρόσωπα.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ενημερότητες και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού , αλλά και την ημέρα υπογραφής του συμβάσεως.

Σε περίπτωση λήξεως οιασδήποτε ενημερότητας προ της ημερομηνίας υπογραφής της συμβάσεως ο εκάστοτε πλειοδότης θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει νέα, άλλως δεν θα υπογράφεται η σύμβαση και θα διενεργείται εις βάρος αυτού και του εγγυητή αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Οι μισθώσεις των τμημάτων του αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καντινών,  ποδηλάτων θαλάσσης, κανό και λοιπών θαλασσίων σπορ και θα έχουν διάρκεια κατά το τρέχον έτος 2020, εφόσον τηρηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της προκήρυξης.

Προ της υπογραφής του συμφωνητικού θα καταβληθεί ολόκληρο το ποσό  του μισθώματος μαζί με ολόκληρο το χαρτόσημο.

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρούμενο χώρο. Ο μισθωτής υποχρεούται να εγκαταλείψει  άμεσα  της χρήση, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις, απομακρύνοντας ταυτόχρονα κάθε εξοπλισμό και αντικείμενο που είχε θέσει στην εξυπηρέτησή της, ως και  τις τυχόν διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις, πακτώσεις κλπ.).

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται  μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποιήσεως προς αυτόν, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή για τη σύνταξη και την υπογραφή  της συμβάσεως, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει  υπέρ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, άνευ δικαστικής παρεμβάσεως και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή, οι οποίοι αμφότεροι  ευθύνονται, αδιαίρετα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την τυχόν διαφορά προς τα κάτω  του αποτελέσματος της  νέας δημοπρασίας σε σχέση με το αρχικώς επιτευχθέν αποτέλεσμα.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και των μισθωτών συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί το ήμισυ του μισθώματος μαζί με ολόκληρο το χαρτόσημο της πρώτης μισθωτικής περιόδου.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή , η διάρκεια της μίσθωσης, η ακριβής θέση και το εμβαδόν του τμήματος κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, το είδος της χρήσης, το καταβλητέο αντάλλαγμα και ο τρόπος καταβολής του. Στην ως άνω σύμβαση μίσθωσης θα προσαρτάται το αντίστοιχο σχεδιάγραμμα του τμήματος που παραχωρείται, εξαχθέν από το Παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης, ώστε να προκύπτει η ακριβής θέση, η επιφάνεια και οι διαστάσεις του παραχωρούμενου τμήματος. Επί του σχεδιαγράμματος αυτού, ο μισθωτής θα θέσει την υπογραφή του δηλώνοντας ότι έλαβε γνώση του επί αυτού οριζομένου τμήματος επί του οποίου θα ασκηθεί η εμπορική του δραστηριότητα.

Στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί θα ορίζεται ρητώς ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση των διατάξεων της παρούσας και ότι δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, ως μισθωτής, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο και τη διακήρυξη.

Αντίγραφο του μισθωτηρίου υποβάλλεται με την προβλεπόμενη διαδικασία στην αρμόδια ∆.Ο.Υ.

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί µε τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και στην συνέχεια την σύμβαση της μίσθωσης. Ο εγγυητής αυτός καθίσταται  αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μαζί µε το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαίρεσης και διζήσεως.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του παραχωρηθέντος χώρου, όσο και του ενδιάμεσου ελεύθερου (εφόσον υπάρχει) καθώς και των τουαλετών, που εξυπηρετούν την περιοχή δραστηριότητας του, µε δική του ευθύνη και έξοδα. Τυχόν ζημιές θα επιβαρύνουν το μισθωτή και η αποκατάστασή τους θα γίνει µε επίβλεψη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους κατασκευή εγκαταστάσεων άνευ αδείας της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και όλων των συναρμόδιων διοικητικών αρχών και υπηρεσιών.

Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο,  τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τη σύμβαση μισθώσεως. Υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρηθέντος χώρου, τον ίδιο το χώρο τις δουλείες και τα όριά του σε καλή κατάσταση, προστατεύων αυτόν από κάθε προσβολή ή καταπάτηση, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του παραχωρηθέντος χώρου, της οποία τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση και συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε σε λύση της σύμβασης για τον λόγο αυτόν.

Ο μισθωτής υποχρεούται στα ενδιάμεσα μεταξύ της 1ης και 2ης όπως και μεταξύ της 2ης και 3ης περιόδου να προστατεύει από οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια οτιδήποτε κινητό του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (πχ αποδυτήρια, βυτία, τουαλέτες κλπ), άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής υποχρεούται άμα τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση  στην οποία τον παρέλαβε, καθώς και οτιδήποτε κινητό του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (πχ αποδυτήρια, βυτία, τουαλέτες κλπ), άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση

Ο μισθωτής δικαιούται να ζητήσει τη μείωση ή τη μη καταβολή του μισθώματος ή την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης για σπουδαίο  λόγο, π.χ. όπως στην περίπτωση θεομηνίας η οποία θα διαπιστωθεί από τον εκμισθωτή.

Απαγορεύεται απολύτως, επί ποινή διακοπής της σύμβασης, κάθε σιωπηρή ή ρητή αναμίσθωση, ως και η υπεκμίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης του  παραχωρηθέντος χώρου  από τον μισθωτή. 

Απαγορεύεται ρητά η διέλευση παντός τροχοφόρου ή μηχανοκίνητου μέσου στις αμμώδεις παραλίες όπου και αν βρίσκονται.

Απαγορεύεται η δημόσια, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, εκτέλεση μουσικής ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική ή οπτική όχληση που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα διακήρυξη.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ Οι μισθωτές των παραλιών οι οποίες διαθέτουν γαλάζια σημαία υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διατήρησή της και να καταβάλλουν εμπροθέσμως το ετήσιο τέλος εις την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Τυχόν ανάκληση της γαλάζιας σημαίας εξ υπαιτιότητας του μισθωτή θα επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης.

 7.2. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

 Ο χώρος που θα καταλαμβάνουν οι ομπρέλες θαλάσσης και οι καντίνες στους χώρους που εγκρίθηκαν προς μίσθωση, δεν θα υπερβαίνει σε εμβαδόν και έκταση, το προβλεπόμενο όριο από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, η δε  μέγιστη κάλυψη  χρήσης δεν θα υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν  οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου  και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, από την ακτογραμμή για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων. 

7.3. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ) ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι (ανακηρυχθέντες πλειοδότες) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και να προσκομίσουν στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων την άδεια λειτουργίας των καντινών, προτού προχωρήσουν στη χρήση του χώρου που μίσθωσαν, για την άσκηση του επαγγέλματός τους, εφαρμοζόμενων σχετικά των προδιαγραφών, των προϋποθέσεων και όρων που καθορίζονται στη παράγραφο Α της με αρ. Υ1γ/Γ.Π/οι.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης υγειονομικής ή μη. Οι καντίνες θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία- κέντρα αναψυχής κλπ).

7.4. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Στην περίπτωση χρήσης αιγιαλού – παραλίας  για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής ο εκάστοτε πλειοδότης, προτού προχωρήσει στη χρήση του χώρου που μίσθωσε, για την άσκηση του επαγγέλματός του, θα πρέπει επί ποινή διακοπής της σύμβασης να  προσκομίσει την εκ του νόμου απαιτούμενη άδεια  εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής που χορηγείται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.

Οι επαγγελματίες που θα μισθώσουν τους χώρους αυτούς υποχρεούνται να τοποθετήσουν ομπρέλες οι οποίες να πληρούν τις πιο κάτω προδιαγραφές:

Υλικό κατασκευής σκελετού: Ξύλο,

Υλικό σκέπαστρου ομπρέλας: Καλάμι, χόρτο (μακούτι), ή φοίνικας.

Εναλλακτικά, επιτρέπονται και οι προδιαγραφές που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευών – Διαμορφώσεων  για απλή χρήση εντός Αιγιαλού και Παραλίας – Περιορισμοί – Συστάσεις»  συνοδεύει την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β’ΕΞ2017/11-5-2017(ΦΕΚ 1636/09.04.2015 τεύχος Β’)

7.5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι μισθωτές υποχρεούνται επί ποινή διακοπής της σύμβασης να φροντίζουν την καθαριότητα του χώρου και να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους τουλάχιστον το διάστημα από 01/06 έως 30/09 κάθε έτους. Η καθαριότητα θα είναι λεπτομερής και ενδελεχής, θα αφορά τόσο τα απορρίμματα που προκύπτουν από τη χρήση των χώρων όσο και κάθε φερτό υλικό και απόρριμμα (π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών κ.λπ.), επίσης υποχρεούνται να μεταφέρουν όλα τα απορρίμματα με ίδια μέσα στους υποδεικνυόμενους από την υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου κάδους, και για ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας του χώρου. Η αποκομιδή των απορριμμάτων από αυτούς τους κάδους θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων.

Κατ΄ εξαίρεση, για την πρώτη μισθωτική περίοδο (2018) η έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων συναρτάται με την πλήρη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών μίσθωσης και  συνεπώς κάθε μισθωτής οφείλει να λειτουργήσει την επιχείρησή του ευθύς αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών παραχώρησης χρήσης.

7.6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι μισθωτές (όπως διευκρινίζεται με το Μ.Φ.2119.7-5-2010 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας) υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών κλπ (όπου συντρέχει λόγος σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω διατάγματος) και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, κ.λ.π.. Επίσης οι μισθωτές των παραλιών (καντινών και ομπρελών) οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 κιλών ο καθένας καθώς και φορητή δεξαμενή ύδατος τουλάχιστον 3 κ.μ. που να διαθέτει υδροστόμιο με ημισύνδεσμο τύπου storch Φ62, συμβατό με την Π.Υ. που θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να μην προσβάλει την αισθητική και το περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι μισθωτές των τμημάτων αιγιαλού – παραλίας οφείλουν κατά τη διάρκεια που δεν λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους (χειμερινή περίοδος) να απομακρύνουν από τις παραλίες, επί ποινή διακοπής της σύμβασης, κάθε είδους εγκατάσταση ή εξοπλισμού που άμεσα ή έμμεσα συναρτάται με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ουδεμία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η έκδοση οιασδήποτε άδειας και έγκρισης λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές (υγειονομικές, πολεοδομικές, δασικές ή άλλες), όπου αυτές απαιτούνται. Σε περίπτωση που ο μισθωτής, για λόγους που δεν ανάγονται σε δική του ευθύνη, δεν λάβει οποιαδήποτε από τις απαιτούμενες (αναγκαίες) άδειες ή εγκρίσεις για την σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης λειτουργία της επιχείρησής του, η σύμβαση θα λύεται αζημίως για αμφότερα τα μέρη. Τυχόν δε μίσθωμα που θα έχει καταβληθεί μέχρι το χρόνο της λύσεως δεν θα αναζητείται.

Οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σύμφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονομικές, Αγορανομικές, Αστυνομικές, Τουριστικές και λοιπές σχετικές µε τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση των εκμισθώσεων.

Σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, την προσβασιμότητα, την προσπελασιμότητα, τη σήμανση, τη φύτευση, το φωτισμό, τις ηχητικές εγκαταστάσεις, τους περιορισμούς στην κατάληψη της παραχωρηθείσας ζώνης και την έδραση των κατασκευών, τη στερέωση και την πάκτωση αυτών ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις και προβλέψεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευών – Διαμορφώσεων  για απλή χρήση εντός Αιγιαλού και Παραλίας – Περιορισμοί – Συστάσεις» που συνοδεύει την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β’ΕΞ2017/11-5-2017  (ΦΕΚ 1636/09.04.2015 τεύχος Β’).

Οι όροι, προϋποθέσεις και απαγορεύσεις του ανωτέρω Παραρτήματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν αναφέρεται ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Όλοι οι όροι της διακήρυξης και του συμφωνητικού μίσθωσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίασή τους, εν όλω ή εν μέρει, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης και την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο καθώς και κάθε άλλες κυρώσεις (διοικητικές, αστικές ή ποινικές) που προβλέπει ο Νόμος.

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις έννομες σχέσεις από την κατάρτιση  των συμβάσεων που θα υπογραφούν δυνάμει της παρούσας διακήρυξης  με σύμβαση εκχώρησης – αναδοχής  προς την υφιστάμενη αναπτυξιακή εταιρεία  με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»  ή προς άλλη  αντίστοιχη επιχείρηση που θα ιδρύσει η ίδια ή από κοινού με το Δήμο Κυθήρων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 περ. γ του Π.Δ. 272/1985. Στην περίπτωση αυτήν οι μισθωτές υποχρεούνται να υπογράψουν τα σχετικά συμφωνητικά και να συμμορφωθούν στις διατάξεις των συμβάσεων εκχώρησης – αναδοχής που θα υπογραφούν.

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της δημοπρασίας και της σύμβασης, ως επίσης και η καθυστέρηση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης, την απομάκρυνση του μισθωτή και την κατάπτωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής. Ο μισθωτής σε περίπτωση που η μίσθωση λυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην καταβολή, ως ποινική ρήτρα και των υπολοίπων, μέχρι την κανονική λήξη της μίσθωσης, μισθωμάτων (31.12.2020).

ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (άρθρο 6 του Π∆ 270/81).

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από αυτήν ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης και επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός ή και ο εγγυητής εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην ως άνω περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, κατά τα ανωτέρω, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στις εφημερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 άρθρου. 4 του Π.∆. 270/81 & Ν. 3548/2007, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και του Δήμου Κυθήρων, ως και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες www.eghorios.gr  και www.kythira.gr

Επίσης πληροφορίες για τη δημοπρασία θα δίνονται από την Επιτροπή στο τηλέφωνο 2736031338

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ               
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

thirteen + three =