Call us  27360.31338

80100 Κύθηρα
Ελλάδα

Προκήρυξη για την παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτων Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας

ΑΠΟ ΤΟ υπ’ αριθµ. 02/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

Αριθµ. Απόφασης: 12/2015

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτων Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας (αιγιαλοί – παραλίες κατά άρθρο 16 παρ.7 Ν.2946/2001).

Στα Κύθηρα σήµερα στις 10/05/2015, ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 13:00, ήρθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων στα γραφεία της Επιτροπής, µετά την από 05/05/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 3 µελών βρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι: Παρόντες 1. Ιωάννης Λ. Βέζος, Πρόεδρος 2. Παναγιώτης ∆. Κοµηνός, µέλος 3. Ιωάννης Ι. Γλυτσός, µέλος Απόντες: ουδείς Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως της Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 7 του Ν.2946/2001 που συµπληρώνει και ερµηνεύει το άρθρο 84 του Ν. 1416/84, στην αποκλειστική αρµοδιότητα διαχείρισης της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων εµπίπτουν άπαντα τα εκ του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα οριζόµενα ως κοινόχρηστα, στα οποία κατ’ όνοµα συµπεριλαµβάνονται οι αιγιαλοί και οι παραλίες των νήσων Κύθηρα και Αντικύθηρα. Η διαχείριση των εκτάσεων αυτών διενεργείται σύµφωνα µε το Π.∆. 272/1985 που συνιστά ειδική διάταξη νόµου, εφαρµοζόµενο αποκλειστικά για την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας. Η Επιτροπή µας, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης δραστηριοτήτων µε στόχο την εξυπηρέτηση των λουόµενων ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής, σετ οµπρελών µε ξαπλώστρες, αναψυκτηρίων κλπ.), την ανάγκη αντιµετώπισης προβληµάτων που ανακύπτουν από τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του αιγιακού και της παραλίας, καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης της διαδηµοτικής, κατά την έννοια του άρ.84 Ν.1416/84, περιουσίας, µε στόχο τη δηµιουργία εσόδων, πρέπει να προβεί σήµερα α) στην έγκριση διενέργειας δηµοπρασίας µίσθωσης για την απλή παραχώρηση χρήσης τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας των Κυθήρων, β) στον καθορισµό των προς µίσθωση χώρων γ) στον καθορισµό – έγκριση των όρων της πλειοδοτικής δηµοπρασίας και δ) στην παροχή εντολής προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής να προκηρύξει δηµόσια, ανοικτή, προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τους ως άνω όρους. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 1416/1984 περί της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.7 του Ν. 2946/2001, που συµπληρώνει και ερµηνεύει το άρθρο 84 του Ν.1416/1984. 3. Τις διατάξεις του Π.∆. 272/1985 που αφορά την οργάνωση και τις αρµοδιότητες του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας», όπως το διάταγµα αυτό ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Π∆ 138/2004. 4. Την παράγραφο 15 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) [ΦΕΚ 87Α /7-6-2010], όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 44 παρ.5 Ν. 3979/2011 και το άρθρο 19 παρ.3 Ν. 4257/2014. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/19-12-01 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 Τεύχος Α’) Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/03 Τεύχος Α’) και του άρθρου 1 του ίδιου νόµου για τους ορισµούς και τις έννοιες της παραλίας, αιγιαλού, καθώς και τη δυνατότητα παραχώρησης δικαιώµατος απλής χρήσης επ’ αυτών, κατά το µέτρο που δεν αντιβαίνουν στο ειδικότερο νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. 6. Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981, Τεύχος Α’) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκµίσθωσίν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων, σε συνδυασµό και µε το άρθρο 3 του Π.∆. 272/1985. 7. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευών – ∆ιαµορφώσεων για απλή χρήση εντός Αιγιαλού και Παραλίας – Περιορισµοί – Συστάσεις» που συνοδεύει την ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586Β΄ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β΄). Σηµειώνεται ότι οι λοιπές διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ υπ’ αρ. πρωτοκόλλου ∆∆Π 0006398/691Β ΕΞ 2015/27.04.2015 και αριθµ. ∆∆Π 0006856/728Β ΕΞ 2015/08.05.2015, τυγχάνουν εφαρµογής µόνο κατά το µέρος που δεν προσκρούουν στις ειδικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας περί Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και τους όρους της παρούσας, όπου αυτοί περιέχουν διαφορετική ρύθµιση. 8. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (ΚΦ∆). 11. Τη µε αριθµό 6/2015 απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (Α∆Α 71ΘΥΟΡ18-Υ2∆) περί συγκροτήσεως της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών Εκµίσθωσης Ακινήτων. 12. Το από 17.11.2011 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 38724/35555 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, σύµφωνα µε το οποίο η χρονική διάρκεια των µισθώσεων τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων συνιστά αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας, η οποία ως κύριος και νοµεύς αυτών (ΣτΕ 1956/1986, ΕισΕφΠειρ 2/2002) µπορεί να αποφασίζει για χρονικό διάστηµα µίσθωσης µεγαλύτερο του οριζόµενου στις σχετικές ΚΥΑ που αφορούν τις µισθώσεις των αιγιαλών και παραλιών που ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Αποφασίζει οµόφωνα Ι. Εγκρίνει τη διενέργεια δηµοπρασίας για την απλή παραχώρηση χρήσης τµηµάτων του αιγιαλού και παραλίας της νήσου των Κυθήρων, προς τρίτους, µε τη σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος που περιγράφεται παρακάτω, αποκλειστικά και µόνο για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση µηχανοκίνητων θαλάσσιων µέσων αναψυχής, οµπρελών, καθισµάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων – καντινών) που ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία και διαχείριση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 7 του Ν.2946/2001. ΙΙ. Καθορίζει τα προς παραχώρηση τµήµατα ως ακολούθως: 1. Παραλία Μελιδονιού – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 25 οµπρέλες θαλάσσης 250 τ.µ. 2. Παραλία Χαλκού – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 25 οµπρέλες θαλάσσης 250 τ.µ. 3. Παραλία Φυρής Άµµου – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 25 οµπρέλες θαλάσσης 250 τ.µ. 4. Παραλία Παλαιοπόλεως – µια θέση για 50 οµπρέλες θαλάσσης 500 τ.µ και µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. 5. Παραλία Καψαλίου – µια θέση για 30 οµπρέλες θαλάσσης 300 τ.µ., µια θέση για ποδήλατα και κανό 80 τ.µ. 6. Παραλία Αγίας Πελαγίας – δύο θέσεις για 25 οµπρέλες θαλάσσης 250 τ.µ η καθεµία. 7. Παραλία Πλατείας Άµµου – µια θέση για 30 οµπρέλες θαλάσσης 300 τ.µ. και µια θέση για ποδήλατα θαλάσσης και κανό 80 τ.µ. µε την δέσµευση ο ανάδοχος της θέσης των οµπρελών να είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή καθαριότητα των δηµοτικών WC της παραλίας. 8. Παραλία Κοµπονάδας – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 40 οµπρέλες θαλάσσης 400 τ.µ. 9. Παραλία Φούρνων – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 20 οµπρέλες θαλάσσης 200 τ.µ. 10. Παραλίες ∆ιακοφτίου – µία θέση για 20 οµπρέλες θαλάσσης 200 τ.µ. πλησίον της γέφυρας. 11. Παραλία Κακής Λαγκάδας – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 30 οµπρέλες θαλάσσης 300 τ.µ, µε την προϋπόθεση να ληφθούν όλα τα µέτρα για τη διατήρηση της γαλάζιας σηµαίας που της έχει ήδη απονεµηθεί. 12. Παραλία Λυκοδήµου – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. Καθένα από τα ανωτέρω τµήµατα απεικονίζεται κατά ακριβή θέση, επιφάνεια και διαστάσεις στο αντίστοιχο σχεδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα, το οποίο συνοδεύει συνηµµένο την παρούσα απόφαση και υπογράφεται από τον Πολ. Μηχανικό (ΤΕ) Κωνσταντίνο Στάθη, θεωρείται δε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. ΙΙΙ. Καθορίζει – εγκρίνει τους όρους της ∆ηµοπρασίας ως ακολούθως παρατίθενται και παρέχει στον Πρόεδρο της Επιτροπής την εντολή να προκηρύξει δηµόσια, πλειοδοτική, προφορική δηµοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, προς τρίτους, µε τη σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος, αποκλειστικά και µόνο για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως τοποθέτηση µηχανοκίνητων θαλάσσιων µέσων αναψυχής, οµπρελών, καθισµάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων – καντινών) και να καλέσει τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, µε τους κατωτέρω όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο 1.1. ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα πραγµατοποιηθεί στις 08.06.2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα από 09:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ., στα Γραφεία της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, στη Χώρα Κυθήρων, Τ.Κ. 80 100, ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο Επιτροπής ∆ηµοπρασιών, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 06/2015 απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων (Α∆Α:71ΘΥΟΡ18- Υ2∆). 1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος είναι: 1. Παραλία Μελιδονιού – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 25 οµπρέλες θαλάσσης 250 τ.µ. 2. Παραλία Χαλκού – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 25 οµπρέλες θαλάσσης 250 τ.µ. 3. Παραλία Φυρής Άµµου – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 25 οµπρέλες θαλάσσης 250 τ.µ. 4. Παραλία Παλαιοπόλεως – µια θέση για 50 οµπρέλες θαλάσσης 500 τ.µ και µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. 5. Παραλία Καψαλίου – µια θέση για 30 οµπρέλες θαλάσσης 300 τ.µ., µια θέση για ποδήλατα και κανό 80 τ.µ. 6. Παραλία Αγίας Πελαγίας – δύο θέσεις για 25 οµπρέλες θαλάσσης 250 τ.µ η καθεµία. 7. Παραλία Πλατείας Άµµου – µια θέση για 30 οµπρέλες θαλάσσης 300 τ.µ. και µια θέση για ποδήλατα θαλάσσης και κανό 80 τ.µ. µε την δέσµευση ο ανάδοχος της θέσης των οµπρελών να είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή καθαριότητα των δηµοτικών WC της παραλίας. 8. Παραλία Κοµπονάδας – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 40 οµπρέλες θαλάσσης 400 τ.µ. 9. Παραλία Φούρνων – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 20 οµπρέλες θαλάσσης 200 τ.µ. 10. Παραλίες ∆ιακοφτίου – µία θέση για 20 οµπρέλες θαλάσσης 200 τ.µ. πλησίον της γέφυρας. 11. Παραλία Κακής Λαγκάδας – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. και µια θέση για 30 οµπρέλες θαλάσσης 300 τ.µ, µε την προϋπόθεση να ληφθούν όλα τα µέτρα για τη διατήρηση της γαλάζιας σηµαίας που της έχει ήδη απονεµηθεί. 12. Παραλία Λυκοδήµου – µια θέση στάθµευσης κινητής καντίνας 15 τ.µ. Καθένα από τα ανωτέρω τµήµατα απεικονίζεται κατά ακριβή θέση, επιφάνεια και διαστάσεις στο αντίστοιχο σχεδιάγραµµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα, το οποίο συνοδεύει συνηµµένο την παρούσα απόφαση και υπογράφεται από τον Πολ. Μηχανικό (ΤΕ) Κωνσταντίνο Στάθη, θεωρείται δε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 2.1. Ως τιµή εκκίνησης για κάθε τετραγωνικό µέτρο που θα χρησιµοποιείται για θέσεις στάθµευσης κινητών καντινών στις παραλίες ορίζεται το ποσόν των διακοσίων Ευρώ (200,00€). 2.2. Ως τιµή εκκίνησης για ποδήλατα θαλάσσης και κανό στις παραλίες ορίζεται το ποσόν των τριάντα Ευρώ (30,00€) ανά τετραγωνικό µέτρο. 2.3. Ως τιµή εκκίνησης για κάθε τετραγωνικό µέτρο που καταλαµβάνουν οι οµπρέλες στις παραλίες ορίζεται το ποσόν των δώδεκα Ευρώ (12,00€). Ειδικότερα: α/α Τοπική Κοινότητα Παραλία / Τοποθεσία Είδος & Αρ. Θέσης Εµβαδόν Τιµή/τ.µ. Τιµή Εκκίνησης 1. ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΕΛΙ∆ΟΝΙ ΚΑΝΤΙΝΑ 15 Τ.Μ. 200,00€ 3.000,00€ 2. ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΕΛΙ∆ΟΝΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 250 Τ.Μ. 12,00€ 3.000,00€ 3. ΚΥΘΗΡΩΝ ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΝΤΙΝΑ 15 Τ.Μ. 200,00€ 3.000,00€ 4. ΚΥΘΗΡΩΝ ΧΑΛΚΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 250 Τ.Μ. 12,00€ 3.000,00€ 5. ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΦΥΡΗ ΑΜΜΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΚΑΝΤΙΝΑ 15 Τ.Μ. 200,00€ 3.000,00€ 6. ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΦΥΡΗ ΑΜΜΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 250 Τ.Μ. 12,00€ 3.000,00€ 7. ΜΗΤΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 500 Τ.Μ. 12,00€ 6.000,00€ 8. ΜΗΤΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 15 Τ.Μ. 200,00€ 3.000,00€ 9. ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΨΑΛΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 Τ.Μ. 12,00€ 3.600,00€ 10. ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΨΑΛΙ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ/ΚΑΝΟ 80 Τ.Μ. 30,00 2.400,00€ 11. ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Θ1 250 Τ.Μ. 12,00€ 3.000,00€ 12. ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Θ2 250 Τ.Μ. 12,00€ 3.000,00€ 13. ΚΑΡΑΒΑ ΠΛΑΤΙΑ ΑΜΜΟΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 Τ.Μ. 12,00€ 3.600,00€ 14. ΚΑΡΑΒΑ ΠΛΑΤΙΑ ΑΜΜΟΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ/ΚΑΝΟ 80 Τ.Μ. 30,00 2.400,00€ 15. ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΚΟΜΠΟΝΑ∆Α ΚΑΝΤΙΝΑ 15 Τ.Μ. 200,00€ 3.000,00€ 16. ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΚΟΜΠΟΝΑ∆Α ΟΜΠΡΕΛΕΣ 400 Τ.Μ. 12,00€ 4.800,00€ 17. ΚΑΡΑΒΑ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΝΤΙΝΑ 15 Τ.Μ. 200,00€ 3.000,00€ 18. ΚΑΡΑΒΑ ΦΟΥΡΝΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 200 Τ.Μ. 12,00€ 2.400,00€ 19. ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΦΤΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ Θ2 200 Τ.Μ. 12,00€ 2.400,00€ 20. ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΚΗ ΛΑΓΚΑ∆Α ΚΑΝΤΙΝΑ 15 Τ.Μ. 200,00€ 3.000,00€ 21. ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΚΗ ΛΑΓΚΑ∆Α ΟΜΠΡΕΛΕΣ 300 Τ.Μ. 12,00€ 3.600,00€ 22. ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΩΝ ΛΥΚΟ∆ΗΜΟΥ ΚΑΝΤΙΝΑ 15 Τ.Μ. 200,00€ 3.000,00€ ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟ∆ΟΣΙΑ ∆εν θα γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία όποιοι (πλειοδότες ή εγγυητές) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δηµοπρασία της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ή του ∆ήµου Κυθήρων, εντός της τελευταίας πενταετίας. Οποιοσδήποτε έχει καταλάβει αυθαίρετα συγκεκριµένο τµήµα αιγιαλού ή οποιοδήποτε άλλο τµήµα του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού ή γενικότερα έκταση της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, θα αποκλείεται της συµµετοχής, στον διαγωνισµό εκµίσθωσης. ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η πλειοδοτική δηµοπρασία θα είναι ανοικτή, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δηµοπρασία θα λάβει χώρα ενώπιον της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών και θα διενεργείται ανά 15 λεπτά της ώρας για κάθε ένα από τα προς παραχώρηση τµήµατα, µε τη σειρά που τα τµήµατα αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Η δηµοπρασία, συνολικά ή κατά τµήµα, µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ∆ηµοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφώνησης µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του µέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός µισθωτής. Κάθε µεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά 50,00€ από την προηγούµενη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει και να καταθέσει νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. Η απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόµενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. Μετά τη λήξη της ∆ηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράµµατος, υπογράφει αντ’ αυτού άλλος, βάσει ειδικού νοµίµου πληρεξουσίου ή δύο πρόσωπα εκ των παρισταµένων κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, τα οποία καλεί η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δηµοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραµµάτων. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση σε περίπτωση µη έγκρισης της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ή της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από της κοινοποιήσεως προς αυτόν, µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή για τη σύνταξη και την υπογραφή της συµβάσεως, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, άνευ δικαστικής παρεµβάσεως και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος αυτού και του εγγυητή, οι οποίοι αµφότεροι ευθύνονται, αδιαίρετα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά προς τα κάτω του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας σε σχέση µε το αρχικώς επιτευχθέν αποτέλεσµα. Από της λήξεως της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. ΑΡΘΡΟ 5ο ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Οι µισθώσεις των τµηµάτων του αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση οµπρελών & ξαπλωστρών, ποδηλάτων θαλάσσης και κανό, καθώς και καντινών θα έχουν διάρκεια έως 31-12- 2017, εφόσον τηρηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της προκήρυξης και θα διαιρούνται σε 3 επιµέρους µισθωτικές περιόδους ήτοι: • Μισθωτική περίοδος Α: από υπογραφή συµφωνητικού – 31/12/2015 • Μισθωτική περίοδος Β: 01/01/2016 – 31/12/2016 • Μισθωτική περίοδος Γ: 01/01/2017 – 31/12/2017 Το ετήσιο µίσθωµα της πρώτης µισθωτικής περιόδου, µετά των επ’ αυτού αναλογούντων προσαυξήσεων, θα καταβληθεί υποχρεωτικά µε την υπογραφή της συµβάσεως µίσθωσης και η προηγούµενη καταβολή του συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την υπογραφή της σύµβασης. Η ετήσια αναπροσαρµογή του µισθώµατος για καθέναν από τους ανωτέρω προς παραχώρηση χώρους ορίζεται σε 2,5% επί του µισθώµατος της αµέσως προηγούµενης µισθωτικής περιόδου. Το σύνολο του καταβλητέου µισθώµατος κάθε επόµενης της πρώτης µισθωτικής περιόδου (ετήσιο µίσθωµα), µετά των επ’ αυτού αναλογούντων προσαυξήσεων, θα καταβάλλεται το αργότερο µέχρι την 31/3 εκάστης µισθωτικής περιόδου, επί ποινή αυτοδίκαιης λύσης της σύµβασης σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του. Στην περίπτωση αυτήν άµεσα θα προκηρύσσεται νέα δηµοπρασία για τη σύναψη νέας µίσθωσης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το µίσθωµα θα επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες προσαυξήσεις. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της µίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραµονή του µισθωτή στον παραχωρούµενο χώρο. Ο µισθωτής υποχρεούται να εγκαταλείψει άµεσα της χρήση, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις, αποµακρύνοντας ταυτόχρονα κάθε εξοπλισµό και αντικείµενο που είχε θέσει στην εξυπηρέτησή της, ως και τις τυχόν διατάξεις έδρασης (βάσεις, εµπήξεις, πακτώσεις κλπ.). ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του παραχωρηθέντος χώρου, όσο και του ενδιάµεσου ελεύθερου (εφόσον υπάρχει) καθώς και των τουαλετών, που εξυπηρετούν την περιοχή δραστηριότητας του, µε δική του ευθύνη και έξοδα. Τυχόν ζηµιές θα επιβαρύνουν το µισθωτή και η αποκατάστασή τους θα γίνει µε επίβλεψη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους κατασκευή εγκαταστάσεων άνευ αδείας της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆όµησης και όλων των συναρµόδιων διοικητικών αρχών και υπηρεσιών. Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής, όπως αυτές ορίζονται στο νόµο, τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τη σύµβαση µισθώσεως. Υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρηθέντος χώρου, τον ίδιο το χώρο τις δουλείες και τα όριά του σε καλή κατάσταση, προστατεύων αυτόν από κάθε προσβολή ή καταπάτηση, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση του παραχωρηθέντος χώρου, της οποία τεκµαίρεται ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση και συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε σε λύση της σύµβασης για τον λόγο αυτόν. Ο µισθωτής υποχρεούται άµα τη λήξη της µίσθωσης να παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει τη µείωση ή τη µη καταβολή µισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και για περιπτώσεις βλάβης από θεοµηνία ή άλλη τυχαία αιτία. Απαγορεύεται απολύτως, επί ποινή διακοπής της σύµβασης, κάθε σιωπηρή ή ρητή αναµίσθωση, ως και η υπεκµίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω παραχώρηση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, της χρήσης του παραχωρηθέντος χώρου από τον µισθωτή. Απαγορεύεται ρητά η διέλευση παντός τροχοφόρου ή µηχανοκίνητου µέσου στις αµµώδεις παραλίες όπου και αν βρίσκονται. Απαγορεύεται η δηµόσια, κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων, εκτέλεση µουσικής ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική ή οπτική όχληση που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΓΥΗΤΗΣ Μεταξύ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και των µισθωτών θα υπογραφεί συµφωνητικό µίσθωσης, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή το σύνολο του µισθώµατος, µετά των επ’ αυτού αναλογούντων προσαυξήσεων, που αντιστοιχεί στη πρώτη µισθωτική περίοδο. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή (συµπεριλαµβανοµένου του ΑΦΜ αυτού), η διάρκεια της µίσθωσης, η ακριβής θέση και το εµβαδόν του τµήµατος κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία, κ.λ.π.), το είδος της χρήσης, το καταβλητέο αντάλλαγµα και ο τρόπος καταβολής του. Στην ως άνω σύµβαση µίσθωσης θα προσαρτάται το αντίστοιχο σχεδιάγραµµα του τµήµατος που παραχωρείται, εξαχθέν από το Παράρτηµα της παρούσας ∆ιακήρυξης, ώστε να προκύπτει η ακριβής θέση, η επιφάνεια και οι διαστάσεις του παραχωρούµενου τµήµατος. Επί του σχεδιαγράµµατος αυτού, ο µισθωτής θα θέσει την υπογραφή του δηλώνοντας ότι έλαβε γνώση του επί αυτού οριζοµένου τµήµατος επί του οποίου θα ασκηθεί η εµπορική του δραστηριότητα. Στο συµφωνητικό που θα υπογραφεί θα ορίζεται ρητώς ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση των διατάξεων της παρούσας και ότι δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, ως µισθωτής, όπως αυτές ορίζονται στο νόµο και τη διακήρυξη. Αντίγραφο του µισθωτηρίου υποβάλλεται µε την προβλεπόµενη διαδικασία στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί µε τον πλειοδότη τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στην συνέχεια την σύµβαση της µίσθωσης. Ο εγγυητής αυτός καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος του ευεργετήµατος της διαίρεσης και διζήσεως. Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά µετά την έγκριση του αποτελέσµατος από τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα. ΑΡΘΡΟ 8ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και να έχουν σε φάκελό µόνο για την συµµετοχή τους και χωρίς να έχουν δικαίωµα προσθήκης µετά την κατάθεση του, τα εξής δικαιολογητικά, µε ποινή αποκλεισµού: Α) Γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, τρίµηνης τουλάχιστον διάρκειας, ποσού ίσου µε το 10% του ετήσιου µισθώµατος που ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς στη διακήρυξη, το οποίο θα αντικατασταθεί, από τον πλειοδότη, κατά την υπογραφή της σύµβασης, µε άλλο (γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας), διάρκειας καλύπτουσας πλήρως το συνολικό χρόνο παραχώρησης και ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των µισθωµάτων όλων των µισθωτικών περιόδων, µετά των επ’ αυτών αναλογούντων επιβαρύνσεων, όπως τα µισθώµατα αυτά θα διαµορφωθούν µε τις ετήσιες αναπροσαρµογές που ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Β) Σε περίπτωση συµµετοχής Φυσικού Προσώπου: 1) Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή. 2) Φορολογική ενηµερότητα για τον ίδιο και τον εγγυητή. 3) Ασφαλιστική ενηµερότητα, για τον ίδιο και τον εγγυητή, από φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. κ.λ.π.). Σε περίπτωση συµµετοχής προσώπου µε φορέα ασφάλισης το Ι.ΚΑ., αντίγραφο του Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης ή και της κάρτας ανεργίας (Ο.Α.Ε.∆.). Για τα προστατευόµενα µέλη βεβαίωση ασφάλισης για το κύριο µέλος και υπεύθυνη δήλωση του προστατευόµενου µέλους ότι δεν είναι ασφαλισµένο σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. και σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. 4) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων περί µη οφειλής, από οποιαδήποτε αιτία του συµµετέχοντος και του εγγυητή του, προς το ∆ήµο Κυθήρων και την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (δηµοτική ενηµερότητα). 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 6) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα. 7) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο. 8) Αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί µε τον πλειοδότη τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στη συνέχεια τη σύµβαση µισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως, παραιτούµενος του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9) Για υπηκόους χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο επικυρωµένο της άδειας διαµονής τους από αστυνοµική αρχή. Για υπηκόους τρίτων χωρών – µη µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής που τους επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. Γ) Σε περίπτωση συµµετοχής Νοµικού Προσώπου: Γ.1. Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού. 2) Πιστοποιητικό από την αρµόδια αρχή που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις αυτού (πιστοποιητικό µεταβολών). 3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας και των εταίρων. 4) Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας και των εταίρων. 5) Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρείας και των εταίρων της εταιρείας. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. 6) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων περί µη οφειλής, από οποιαδήποτε αιτία, της εταιρείας και των εταίρων καθώς και του εγγυητή προς το ∆ήµο Κυθήρων και την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (δηµοτική ενηµερότητα). 7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι τα µέλη της δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 9) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο. Γ.2. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε.): 1) Το ΦΕΚ τ Α.Ε. & ΕΠΕ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και η έγκριση του Καταστατικού της. 2) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει. 3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα ΦΕΚ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. στα οποία δηµοσιεύθηκαν τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας. 4) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία εκλέχτηκαν τα µέλη του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (για Α.Ε.). 5) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο το τελευταίο συγκροτήθηκε σε σώµα και αποφασίσθηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας (για Α.Ε.). 6) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας. 7) Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής. 8) Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. 9) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων περί µη οφειλής, από οποιαδήποτε αιτία, της εταιρείας και του εγγυητή, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής, προς το ∆ήµο Κυθήρων και την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (δηµοτική ενηµερότητα). 10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 11) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος (για τις Α.Ε.) και ο διαχειριστής (για τις Ε.Π.Ε.) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 12) Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει (για τις Α.Ε.). 13) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο. Γ.3. Σε περίπτωση άλλης εταιρικής µορφής, αντίστοιχα πιστοποιητικά µε τα ανωτέρω αναφερόµενα για τα νοµικά πρόσωπα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ενηµερότητες και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση λήξεως οιασδήποτε ενηµερότητας προ της ηµεροµηνίας υπογραφής της συµβάσεως ο εκάστοτε πλειοδότης θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίσει νέα, άλλως δεν θα υπογράφεται η σύµβαση και θα διενεργείται εις βάρος αυτού και του εγγυητή αναπλειστηριασµός, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 9.1. ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ Οι µισθωτές των παρακάτω παραλιών, η ποιότητα των υδάτων των οποίων παρακολουθείται από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προβούν µε δαπάνες τους στην λήψη γαλάζιας σηµαίας εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή του συµφωνητικού µισθώσεως. Στην υποχρέωση των αναδόχων συµπεριλαµβάνεται: α) η σχετική διοικητική διαδικασία σε συνεργασία µε τον αρµόδιο φορέα του προγράµµατος «Γαλάζιες Σηµαίες» για την Ελλάδα και β) η κάλυψη όλων των προαπαιτούµενων του προγράµµατος είτε αφορούν στη συγκέντρωση νοµιµοποιητικών εγγράφων είτε λοιπών υποδοµών. Ο όρος αυτός αφορά στις εξής παραλίες: Αγία Πελαγία, Πλατιά Άµµος, Παλαιόπολη, ∆ιακόφτι, Χαλκός, Φυρή Άµµος Λιβαδίου, Αβλέµονας, Καψάλι. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας ικανοποίησης του εν λόγω όρου που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του µισθωτή, ο όρος θα παραµείνει ανεκπλήρωτος. Στην τελευταία περίπτωση ο µισθωτής υποχρεούται να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία προκειµένου να στοιχειοθετήσει την αντικειµενική αδυναµία εκπλήρωσης των όρων Γαλάζιας Σηµαίας, τα οποία θα τεθούν στην κρίση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας, ώστε η τελευταία να αποφασίσει περί της απαλλαγής του ή όχι από τον συγκεκριµένο όρο. 9.2. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ) ΚΑΝΤΙΝΕΣ Οι ενδιαφερόµενοι (ανακηρυχθέντες πλειοδότες) θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και να προσκοµίσουν στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων την άδεια λειτουργίας των καντινών, προτού προχωρήσουν στη χρήση του χώρου που µίσθωσαν, για την άσκηση του επαγγέλµατός τους, εφαρµοζόµενων σχετικά των προδιαγραφών, των προϋποθέσεων και όρων που καθορίζονται στη παράγραφο Α της µε αρ. Υ1γ/Γ.Π/οι.71459/30- 7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, ως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης υγειονοµικής ή µη. Οι καντίνες θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 µέτρα από εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία- κέντρα αναψυχής κλπ). 9.3. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Στην περίπτωση χρήσης αιγιαλού – παραλίας για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής ο εκάστοτε πλειοδότης, προτού προχωρήσει στη χρήση του χώρου που µίσθωσε, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, θα πρέπει επί ποινή διακοπής της σύµβασης να προσκοµίσει την εκ του νόµου απαιτούµενη άδεια εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής που χορηγείται από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή. 9.4. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Ο χώρος που θα καταλαµβάνουν οι οµπρέλες θαλάσσης και οι καντίνες στους χώρους που εγκρίθηκαν προς µίσθωση, δεν θα υπερβαίνει σε εµβαδόν και έκταση, το προβλεπόµενο όριο από τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, η δε µέγιστη κάλυψη χρήσης δεν θα υπερβαίνει το 50% του παραχωρούµενου χώρου, προκειµένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδροµοι τουλάχιστον ενός (1) µέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά µήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, από την ακτογραµµή για την ελεύθερη κίνηση των λουοµένων και την αποφυγή ατυχηµάτων. Οι επαγγελµατίες που θα µισθώσουν τους χώρους αυτούς υποχρεούνται να τοποθετήσουν οµπρέλες οι οποίες να πληρούν τις πιο κάτω προδιαγραφές: Υλικό κατασκευής σκελετού: Ξύλο, Υλικό σκέπαστρου οµπρέλας: Καλάµι, χόρτο (µακούτι), ή φοίνικας. Εναλλακτικά, επιτρέπονται και οι προδιαγραφές που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευών – ∆ιαµορφώσεων για απλή χρήση εντός Αιγιαλού και Παραλίας – Περιορισµοί – Συστάσεις» που συνοδεύει την ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’). 9.5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οι επαγγελµατίες που µισθώνουν οµπρέλες, ξαπλώστρες και καντίνες θα υποχρεούνται επί ποινή διακοπής της σύµβασης να φροντίζουν την καθαριότητα του χώρου και να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους τουλάχιστον το διάστηµα από 01/06 έως 30/09 κάθε έτους. Η καθαριότητα θα είναι λεπτοµερής και ενδελεχής, θα αφορά τόσο τα απορρίµµατα που προκύπτουν από τη χρήση των χώρων όσο και κάθε φερτό υλικό και απόρριµµα (π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών κ.λπ.), ενώ η ευθύνη µεταφοράς όλων των απορριµµάτων στους πλησιέστερους στην παραλία δηµοτικούς κάδους θα ανήκει αποκλειστικά στους µισθωτές και για ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας των χώρων, µε ίδια µέσα. Η αποκοµιδή των απορριµµάτων από τους ορισµένους χώρους κάδων θα γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποκοµιδής που καταρτίζει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κυθήρων. Κατ΄ εξαίρεση, για την πρώτη µισθωτική περίοδο (2015) η έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων συναρτάται µε την πλήρη ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων διαδικασιών µίσθωσης και συνεπώς κάθε µισθωτής οφείλει να λειτουργήσει την επιχείρησή του ευθύς αµέσως µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών παραχώρησης χρήσης. 9.6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι µισθωτές (όπως διευκρινίζεται µε το Μ.Φ.2119.7-5-2010 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας) υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 23/2000 για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών κλπ (όπου συντρέχει λόγος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω διατάγµατος) και γενικώς για τη λήψη µέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουοµένων, κ.λ.π.. Επίσης οι µισθωτές των παραλιών (καντινών και οµπρελών) οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 κιλών ο καθένας καθώς και φορητή δεξαµενή ύδατος τουλάχιστον 3 κ.µ. που να διαθέτει υδροστόµιο µε ηµισύνδεσµο τύπου storch Φ62, συµβατό µε την Π.Υ. που θα τοποθετηθεί µε τρόπο ώστε να µην προσβάλει την αισθητική και το περιβάλλον. 10. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι µισθωτές των τµηµάτων αιγιαλού – παραλίας οφείλουν κατά τη διάρκεια που δεν λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους (χειµερινή περίοδος) να αποµακρύνουν από τις παραλίες, επί ποινή διακοπής της σύµβασης, κάθε είδους εγκατάσταση ή εξοπλισµού που άµεσα ή έµµεσα συναρτάται µε τη λειτουργία της επιχείρησης. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ουδεµία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η έκδοση οιασδήποτε άδειας και έγκρισης λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές (υγειονοµικές, πολεοδοµικές, δασικές ή άλλες), όπου αυτές απαιτούνται. Σε περίπτωση που ο µισθωτής, για λόγους που δεν ανάγονται σε δική του ευθύνη, δεν λάβει οποιαδήποτε από τις απαιτούµενες (αναγκαίες) άδειες ή εγκρίσεις για την σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µίσθωσης λειτουργία της επιχείρησής του, η σύµβαση θα λύεται αζηµίως για αµφότερα τα µέρη. Τυχόν δε µίσθωµα που θα έχει καταβληθεί µέχρι το χρόνο της λύσεως δεν θα αναζητείται. Οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές, Αγορανοµικές, Αστυνοµικές, Τουριστικές και λοιπές σχετικές µε τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση των εκµισθώσεων. Σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις, την προσβασιµότητα, την προσπελασιµότητα, τη σήµανση, τη φύτευση, το φωτισµό, τις ηχητικές εγκαταστάσεις, τους περιορισµούς στην κατάληψη της παραχωρηθείσας ζώνης και την έδραση των κατασκευών, τη στερέωση και την πάκτωση αυτών ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις και προβλέψεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευών – ∆ιαµορφώσεων για απλή χρήση εντός Αιγιαλού και Παραλίας – Περιορισµοί – Συστάσεις» που συνοδεύει την ΚΥΑ ∆∆Π0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’). Οι όροι, προϋποθέσεις και απαγορεύσεις του ανωτέρω Παραρτήµατος αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν αναφέρεται ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, αποφάσεων και κανονισµών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Όλοι οι όροι της διακήρυξης και του συµφωνητικού µίσθωσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίασή τους, εν όλω ή εν µέρει, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης και την αποβολή του µισθωτή από το µίσθιο καθώς και κάθε άλλες κυρώσεις (διοικητικές, αστικές ή ποινικές) που προβλέπει ο Νόµος. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων διατηρεί το δικαίωµα να µεταβιβάσει τις έννοµες σχέσεις από την κατάρτιση των συµβάσεων που θα υπογραφούν δυνάµει της παρούσας διακήρυξης µε σύµβαση εκχώρησης – αναδοχής προς την υφιστάµενη αναπτυξιακή εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ή προς άλλη αντίστοιχη επιχείρηση που θα ιδρύσει η ίδια ή από κοινού µε το ∆ήµο Κυθήρων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 περ. γ του Π.∆. 272/1985. Στην περίπτωση αυτήν οι µισθωτές υποχρεούνται να υπογράψουν τα σχετικά συµφωνητικά και να συµµορφωθούν στις διατάξεις των συµβάσεων εκχώρησης – αναδοχής που θα υπογραφούν. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της δηµοπρασίας και της σύµβασης, ως επίσης και η καθυστέρηση του µισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσµα την αυτοδίκαιη λύση της µίσθωσης, την αποµάκρυνση του µισθωτή και την κατάπτωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής. Ο µισθωτής σε περίπτωση που η µίσθωση λυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην καταβολή, ως ποινική ρήτρα και των υπολοίπων, µέχρι την κανονική λήξη της µίσθωσης, µισθωµάτων (31.12.2017). 11. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (άρθρο 6 του Π∆ 270/81). Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από αυτήν ή την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης και επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός ή και ο εγγυητής εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στην ως άνω περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, κατά τα ανωτέρω, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. 12. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας στις εφηµερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 άρθρου. 4 του Π.∆. 270/81 & Ν. 3548/2007, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και του ∆ήµου Κυθήρων, ως και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (τηλ. 2736031338) και το ∆ήµο Κυθήρων (τηλ. 2736031213 – κ. Γιώργος Κασιµάτης). Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 12/2015. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΒΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. ΚΟΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΓΛΥΤΣΟΣ Ακριβές απόσπασµα Ο Γραµµατέας Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΒΕΖΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α 12/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α1 Βαθµού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουοµένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχήε, ανακλίντρων (ξαπλωστρών, οµπρελών, καθισµάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίου κλπ.) Στην περίπτωση εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (µη σταθερής κατασκευής) για τοποθέτηση σωστικών µέσων (ατοµικών σωσιβίων, κλπ) επιφάνειας έως 5 τ.µ., εντός του παραχωρούµενου χώρου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται µόνιµα µε το έδαφος (π.χ. πάκτωση µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, επιχωµατώσεις, κλπ) Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάµπινγκ (Ν. 2160/93). Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινούµενων, αυτοκινήτων κλπ. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού- παραλίας εφαρµόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαµορφώσεις ώστε να διατηρείται η µορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραµµής. ∆εν επιτρέπονται επιχωµατώσεις ή άλλες διαµορφώσεις µε τη χρήση µηχανηµάτων πέραν του κοσκινίσµατος µε στόχο τον καθαρισµό της άµµου. 2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ- ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόµου πρόσβασης προς την ακτογραµµή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ, στους παραχωρούµενους χώρους σε ακτές, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόµων πρόσβασης τοποθετηµένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους µέχρι 0,80µ., στο επίπεδο της άµµου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης). Για µήκος παραχωρούµενης επιφάνειας µέχρι 30 µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαδρόµων πρόσβασης στο θαλάσσιο µέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούµενη επιφάνεια αιγιαλού – παραλίας, ενώ για µήκος παραχωρούµενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30 µ. επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόµων µε αναλογία ενός διαδρόµου ανά 20 επί πλέον µέτρα µήκους παραχωρούµενης έκτασης. Για την κυκλοφορία παράλληλα µε την ακτή ανά δύο σειρές οµπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια µε τους κάθετους προς την ακτή διαδρόµους. 3. ΦΥΤΕΥΣΗ Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφιστάµενου πρασίνου αποτελεί από κοινού υποχρέωση του αρµόδιου Ο.Τ.Α και του επιχειρηµατία που έχει την εκµετάλλευση του χώρου. 4. ΑΡΧΕΣ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Στις κατασκευές – διαµορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση οµπρελών, ανακλίντρων ( ξαπλωστρών) και καθισµάτων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρµονισµένα µε το περιβάλλον χωρίς εξεζητηµένους χρωµατισµούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εµπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων. Παραδείγµατα υλικών ανάλογα µε το αντικείµενο δίνονται στη συνέχεια: – Οµπρέλες: Ξύλινος ιστός από εµποτισµένο ξύλο, σκελετός από εµποτισµένο ξύλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα ή αλουµίνιο. Επικάλυψη από ύφασµα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγµένο καλάµι. – Ξαπλώστρες: Οι ξαπλώστρες µπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόµενες, ξύλινες, µεταλικές (αλουµινίου) ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται µε ύφασµα και µπορεί να διαθέτουν υφασµάτινα µαξιλάρια. – Τραπεζάκια: Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά δύνανται να συµπληρώνουν µόνο τη συνηθισµένη διάταξη – σετ (ξαπλώστρα + τραπεζάκι- οµπρέλα + ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι ξύλινα, µεταλλικά (γαλβανισµένου χάλυβα ή αλουµινίου) ή πλαστικά. – ∆ιάδροµοι πρόσβασης. Για την κατασκευή τους προτιµάται η χρήση υδατοπερατών και θερµοαπωθητικών ψυχρών υλικών µε αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το εµποτισµένο ξύλο στερεωµένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται µεταξύ τους µε ειδικούς µεταλλικούς συνδέσµους από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυροδέµατος, ασφάλτου, κοινών πλακιδίων δαπέδου, ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση τοπικής πέτρας πάνω σε άµµο χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού. – Αρθρωτό (κουµπωτό) ξύλινο δάπεδο: (Εάν και όπου προβλέπεται). Συνίσταται από επί µέρους τεµάχια µέγιστης επιφάνειας ενός (1) τ.µ., από ξύλα εµποτισµένης ξυλείας κατεργασµένα ή ακατέργαστα, πάνω σε ξύλινα δοκάρια χωρίς µόνιµη στήριξη, που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα και µε µέγιστο ύψος δέκα (10) εκατοστών. Τα τεµάχια αυτά κουµπώνουν µεταξύ τους, ή µπορούν να συνδέονται µεταξύ τους µέσω ειδικών µεταλλικών συνδέσµων από ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο χάλυβα. – Χειρολισθήρες – κουπαστές: (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση ΑµεΑ). Από ξύλο εµποτισµένης ξυλείας κατεργασµένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται και οι µεταλλικοί σκελετοί των λυόµενων κατρασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό των ΑµεΑ. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί γαλβανισµένος χάλυβας µε δύο στρώσεις και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που απαιτεί όµως και τακτική συντήρηση. 5. ΦΩΤΙΣΜΌΣ – ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Επιτρέπεται µόνο χαµηλός και περιορισµένος φωτισµός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να µην αλλοιώνεται η σχέση µε τη φύση. Τοποθετούνται φωτιστικά σώµατα που παρέχουν διάχυτο φωτισµό και έχουν τέτοια διαµόρφωση ώστε να εµποδίζεται ο σχηµατισµός φωτεινής δέσµης που θα µπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα, να ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους καθώς και πλωτά µέσα. Σε περίπτωση που ο φωτισµός εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώµατα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός των ορίων των διαµορφωµένων διαδρόµων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σηµεία συνήθως υποδαπέδια (προστατευµένα εντός µεταλλικών στεγανών σωληνώσεων – καναλιών) είτε κατ’ εξαίρεση εναέρια πάντα µε ασφαλή, καλαίσθητο και συντεταγµένο τρόπο. Συνιστάται η ηλεκτροδότηση µε χαµηλή τάση 48V (ΙΡ65) για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστηµάτων στο δηµόσιο χώρο. Η παραγόµενη στάθµη θορύβου από µουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να µην ξεπερνά τα 50 ντεσιµπέλ σε οποιοδήποτε σηµείο της παραχωρούµενης επιφάνειας 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν οµπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται ο συνδυασµός 1 οµπρέλα µε τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετηµένες εκατέρωθεν του ιστού. Για τις ανάγκες των υπολογισµών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαµβάνει κατ’ ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.µ (ξαπλώστρα + οµπρέλα – τραπεζάκι + ξαπλώστρα). Το εµβαδόν που καταλαµβάνουν τα συνολικά τοποθετούµενα «σετ» δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί. Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων – οµπρελών και ακτογραµµής θα πρέπει να παραµένει ακάλυπτος διάδροµος υποχρεωτικού πλάτους 5,0 µ, ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουοµένων παράλληλα µε τη θάλασσα, (ελάχιστη απόσταση µεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 5,0 µ). Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι οµπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύνανται να παραµένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και οι οµπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) αποµακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ. 7. Ε∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ Επιτρεπόµενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας είναι εκείνοι που δεν αλλοιώνουν τη φυσική µορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά µόνιµης σύνδεσης µε το έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται µε το έδαφος µε διατάξεις προσωρινής στήριξης ή έδρασης (απλής έµπηξης – πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραµµένου Τα, χωρίς σκυρόδεµα) µε σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουοµένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέµων) και µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άµεση αποξήλωση, µετακίνηση ή µεταφορά τους. Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εµπήξεις- πακτώσεις, κ.λ.π) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραµένουν εγκιβωτισµένες στην άµµο σε αναµονή της επόµενης περιόδου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

2 × four =