Call us  27360.31338

80100 Κύθηρα
Ελλάδα

Διακήρυξη γιά την εκμίσθωση της τουριστικής κατασκήνωσης (Camping) Καψαλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ: 58

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ταχ. ∆/νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100

Τηλ: 27360 31338

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 1416/1984 περί της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.7 του Ν. 2946/2001, που συµπληρώνει και ερµηνεύει το άρθρο 84 του Ν1416/1984. 3. Τις διατάξεις του Π.∆. 272/1985 που αφορά την οργάνωση και τις αρµοδιότητες του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας», όπως το διάταγµα αυτό ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Π∆ 138/2004. 4. Την παράγραφο 15 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) [ΦΕΚ 87Α /7- 6-2010], όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 44 παρ.5 Ν. 3979/2011 και το άρθρο 19 παρ.3 Ν. 4257/2014. 5. Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981, Τεύχος Α’) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων, σε συνδυασµό και µε το άρθρο 3 του Π.∆. 272/1985. 6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (ΚΦ∆). 11. Τις διατάξεις του Ν. 4276/2014 (Τουριστικές Επιχειρήσεις – ∆ιαδικασία Χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας). 12. Τις διατάξεις του Ν. 2160/93 (Ρυθµίσεις για τον τουρισµό και άλλες διατάξεις). 13. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 Ν. 3766/09 14. Τις διατάξεις των άρθρων 150 – 153 του Ν. 7070/2012 (Λειτουργική Αδειοδότηση Τουριστικών Καταλυµάτων). 15. Τη µε αριθµό 6/2015 απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (Α∆Α 71ΘΥΟΡ18-Υ2∆) περί συγκροτήσεως της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών Εκµίσθωσης Ακινήτων. 13. Την υπ’ αριθ. 13/2015 απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων «Εκµίσθωση τουριστικής κατασκήνωσης (Camping) Καψαλίου» Καθορίζουµε τους όρους της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση της τουριστικής κατασκήνωσης (Camping) Καψαλίου, υπό τον τίτλο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΨΑΛΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (∆΄ Τάξης), δυναµικότητας φιλοξενείας, σύµφωνα µε το ισχύον υπ’ αριθ. 0207Κ200∆0079101 ειδικό σήµα λειτουργίας, 240 ατόµων, προς τρίτους, µε τη σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα: ΑΡΘΡΟ 1ο ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η δηµοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα πραγµατοποιηθεί στις 10/06/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 π.µ έως 10:00 π.µ, στα γραφεία της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, στη Χώρα Κυθήρων, Τ.Κ. 80100, ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο Επιτροπής ∆ηµοπρασιών, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 06/2015 απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (Α∆Α:71ΘΥΟΡ18-Υ2∆). ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Τουριστική Κατασκήνωση (Camping) Καψαλίου, υπό τον τίτλο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΨΑΛΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ευρίσκεται στο Καψάλι της Τοπικής Κοινότητας Κυθήρων, στη θέση «Άγιος Ιωάννης», σε εκτός σχεδίου περιοχή του οικισµού Καψαλίου της ανωτέρω Τοπικής Κοινότητας, του ∆ήµου Κυθήρων, σε ιδιαιτέρως προνοµιούχο θέση. Το ακίνητο επί του οποίου έχει αναπτυχθεί η Τουριστική Κατασκήνωση (Camping) και έχουν δοθεί οι απαιτούµενες άδειες από τον ΕΟΤ (υπ’ αριθµόν 0207Κ200∆0079101 ειδικό σήµα λειτουργίας) έχει επιφάνεια Ε=15.451,03 τ.µ. και εµφαίνεται µε τα εντός αυτού ανεγερθέντα κτήρια και τις λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις του στο από Σεπτεµβρίου 2009 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα των Γεωργίου Φατσέα (Πολιτικού Μηχανικού) και Πάνου Μαυροµµάτη (Αρχιτέκτονος Μηχανικού),µε τους περιµετρικούς αριθµούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 1 και συνορεύει από όλες τις πλευρές µε έκταση ανήκουσα στο Ιερό Προσκύνηµα Αγίου Ιωάννου εν Κρηµνώ. Σύµφωνα µε τη υπεύθυνη δήλωση των ανωτέρω Μηχανικών κατά Νόµο 651/1977, το ακίνητο αυτό είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδοµήσιµο, δεν αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης έκτασης, δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήµα, δεν διέρχονται από αυτό καλώδια υψηλής τάσης και δεν υπάρχει ρέµα σε απόσταση µικρότερη των 20 µέτρων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping) Καψαλίου αποτελούνται από: (α) Φυλάκιο επιφανείας 16,00 τ.µ., το οποίο περιλαµβάνει το δωµάτιο του φύλακα και ένα W.C. (β) Αποθήκη επιφανείας 4,46 τ.µ. (γ) Αποθήκη επιφανείας 16,00 τ.µ. (δ) Αποθήκη επιφανείας 4,46 τ.µ. (ε) Συγκρότηµα υγιεινής (W.C. και ντουζ) επιφανείας 55,68 τ.µ., το οποίο περιλαµβάνει ένα κτήριο χωρισµένο σε δύο τµήµατα (ανδρών – γυναικών). Κάθε τµήµα αποτελείται από ένα προθάλαµο στον οποίο είναι τοποθετηµένοι οι νιπτήρες και 2 ντουζ και από ένα εσωτερικό χώρο στον οποίο είναι τοποθετηµένα 6 W.C. Εξωτερικά του συγκροτήµατος υπάρχει πεζοδρόµιο πλάτους 1,00 µ. (στ) Συγκρότηµα ντουζ επιφανείας 9,42 τ.µ., αποτελούµενο από δύο τµήµατα των 4 ντουζ έκαστο. (z) Συγκρότηµα υγιεινής (W.C και ντουζ) επιφάνειας 55,68 τ.µ το οποίο περιλαµβάνει ένα κτίριο χωρισµένο σε δύο τµήµατα (ανδρών-γυναικών) Κάθε τµήµα αποτελείται από ένα προθάλαµο στον οποίο είναι τοποθετηµένοι οι νιπτήρες και 2 ντουζ και από ένα εσωτερικό χώρο στον οποίο είναι τοποθετηµένα 2 W.C., και 4 ντουζ. (η) Υδατοδεξαµενή για την λειτουργία του συστήµατος πυροπροστασίας, εµβαδού 16,00 τ.µ. Για τα ανωτέρω κτίσµατα έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτων µε την διαδικασία του Ν. 4014/2011. Εκκρεµεί να γίνει τακτοποίηση βάσει του Ν. 4178/2013. Την διαδικασία αυτή τακτοποίησης αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα ο µισθωτής. Στον ακάλυπτο χώρο του ακινήτου έχουν διαµορφωθεί θέσεις για τις σκηνές Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης (Camping) είναι περιφραγµένο. Η περίφραξη αποτελείται από σύρµα καθαρού ύψους 1,6 µ. και στηρίζεται σε πασσάλους. Η τουριστική κατασκήνωση (Camping) είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, το δίκτυο ΟΤΕ, το δίκτυο ύδρευσης και το δίκτυο αποχέτευσης Καψαλίου. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΣΘΙΟΥ Λόγω του ιδιαίτερου τουριστικού χαρακτήρα και προορισµού του µισθίου, η οικονοµική εκµετάλλευση αυτού πρέπει να γίνεται µε πνεύµα εξυπηρέτησης της τουριστικής πολιτικής του ∆ήµου και της περιοχής, η οποία αποβλέπει στην ικανοποίηση των τουριστών και στην εξύψωση του επιπέδου του προσφεροµένου στην περιοχή τουριστικού προϊόντος. Το µίσθιο εκµισθώνεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Η υποβολή της Προσφοράς και η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσας αποδεικνύει ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί το µίσθιο, έχουν ελέγξει όλα τα απαραίτητα κατά την κρίση τους στοιχεία, γνωρίζουν σε ποια πραγµατική και νοµική κατάσταση βρίσκεται και δεν διατηρούν καµία επιφύλαξη, για κανένα λόγο ή αιτία. Κατά την διάρκεια της εκµετάλλευσης του µισθίου, ο µισθωτής υποχρεούται, µε δικά του έξοδα και ενέργειες για την εξασφάλιση και διατήρηση όλων των αναγκαίων αδειών εκµετάλλευσης του χώρου (πολεοδοµικών, υγειονοµικών, χορήγησης ειδικού σήµατος λειτουργίας κλπ), ως και κάθε άδειας συναφούς µε την χρήση του. Καµία ευθύνη δεν βαρύνει την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν κατορθώσει να εκδώσει τις απαιτούµενες άδειες, αφού αυτές ανάγονται αποκλειστικά στον ίδιο και τον τρόπο που προτίθεται να αναπτύξει την επιχειρηµατικότητά του. Επίσης υποχρεούται, µε δικές του αποκλειστικά δαπάνες, να προβαίνει στην άµεση αποκατάσταση κάθε βλάβης, που θα παρουσιαστεί, σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ακόµα και εκείνων που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση, και στην καλή και συνεχή συντήρηση του µισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του. ΑΡΘΡΟ 4ο ΧΡΗΣΗ Το ακίνητο εκµισθώνεται προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο, ως Τουριστική Κατασκήνωση (Camping), σύµφωνα µε το υπ’ αριθµόν 0207Κ200∆0079101 Ειδικό Σήµα Λειτουργίας [ ∆΄ Τάξης] που του έχει χορηγηθεί. Ουδεµία άλλη χρήση η εγκατάσταση επιτρέπεται. ΑΡΘΡΟ 5ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον υπόψη ∆ιαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, Ελληνικά ή Αλλοδαπά, ή κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά ή και νοµικά πρόσωπα, Ελληνικά ή Αλλοδαπά. ∆εν θα γίνονται δεκτοί στη δηµοπρασία όποιοι (πλειοδότες ή εγγυητές) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δηµοπρασία της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ή του ∆ήµου Κυθήρων, εντός της τελευταίας πενταετίας, καθώς και οποιοσδήποτε έχει καταλάβει αυθαίρετα συγκεκριµένη έκταση της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η πλειοδοτική δηµοπρασία θα είναι ανοικτή, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή ∆ηµοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφώνησης µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του µέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός µισθωτής. Κάθε µεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται τουλάχιστον κατά 100,00€ από την προηγούµενη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει και να καταθέσει νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. Η απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόµενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. Η αξιολόγηση των προσφορών, εφόσον αυτές ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, προκειµένου να ορισθεί ο πλειοδότης θα λαβαίνει υπόψη της το προσφερόµενο ετήσιο µίσθωµα. Κατά τη διαδικασία του παρόντος ∆ιαγωνισµού υποβολή ενστάσεων ή διαµαρτυρία οποιασδήποτε άλλης µορφής, σε οποιαδήποτε φάση του ∆ιαγωνισµού δεν αναστέλλουν τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού και τίθενται υπόψη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, κατά τη φάση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. Μετά τη λήξη της ∆ηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού γίνεται από το αρµόδιο όργανο ήτοι την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων διατηρεί το δικαίωµα, καθ’ όλο το χρόνο µεταξύ της έγκρισης της προκήρυξης και της έγκρισης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, να µαταιώσει ή ακυρώσει το ∆ιαγωνισµό: α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον η παρατυπία επηρεάζει το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού. β. αν το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. γ. αν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού. δ. για οποιοδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζηµιώσει τους διαγωνιζοµένους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιµασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ακυρωθεί ή µαταιωθεί ο ∆ιαγωνισµός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους ή αιτίες. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση σε περίπτωση µη έγκρισης της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ή και της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από της κοινοποιήσεως προς αυτόν, µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή για τη σύνταξη και την υπογραφή της συµβάσεως, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, άνευ δικαστικής παρεµβάσεως και ενεργείται αναπλειστηριασµός εις βάρος αυτού και του εγγυητή, οι οποίοι αµφότεροι ευθύνονται, αδιαίρετα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά προς τα κάτω του αποτελέσµατος της νέας δηµοπρασίας σε σχέση µε το αρχικώς επιτευχθέν αποτέλεσµα. Από της λήξεως της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Το Προσφερόµενο µίσθωµα είναι ετήσιο. Το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ της πρώτης προσφοράς για την πλειοδοσία ορίζεται σε «∆έκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια» Ευρώ (19.500€). ΑΡΘΡΟ 8ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Η µίσθωση θα έχει διάρκεια έως 31.12.2019 και θα διαιρείται σε 5 επιµέρους µισθωτικές περιόδους: • Μισθωτική περίοδος Α: από υπογραφή συµφωνητικού – 31/12/2015 • Μισθωτική περίοδος Β: 01/01/2016 – 31/12/2016 • Μισθωτική περίοδος Γ: 01/01/2017 – 31/12/2017 • Μισθωτική περίοδος ∆: 01/01/2018 – 31/12/2018 • Μισθωτική περίοδος Ε: 01/01/2019 – 31/12/2019 Το µίσθωµα θα είναι ετήσιο και θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο, κατά ποσοστό 3,5% επί της τιµής της προηγούµενης µισθωτικής περιόδου. Το µίσθωµα που θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισµό θα καταβάλλεται ως ακολούθως: Το ετήσιο µίσθωµα της πρώτης µισθωτικής περιόδου, µετά των επ’ αυτού αναλογούντων προσαυξήσεων, θα καταβληθεί κατά ποσοστό 50% µε την υπογραφή της σύµβασης και το υπόλοιπο 50% µέχρι 30/9/2015. Το µίσθωµα κάθε επόµενης της πρώτης µισθωτικής περιόδου (ετήσιο µίσθωµα), µετά των επ’ αυτού αναλογούντων προσαυξήσεων, θα καταβάλλεται κατά ποσοστό 30% µέχρι 31/3 εκάστης µισθωτικής περιόδου και κατά ποσοστό 70% µέχρι 30/9 εκάστης µισθωτικής περιόδου, επί ποινή αυτοδίκαιης λύσης της σύµβασης σε περίπτωση µη εκπρόθεσµης καταβολής του. Η καταβολή του µισθώµατος δεν αναστέλλεται από οποιοδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας . Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το µίσθωµα θα επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες προσαυξήσεις. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της µίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο, ο οποίος οφείλει να παραδώσει αυτό και να αποχωρήσει, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις. ΑΡΘΡΟ 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί την καθαριότητα του µισθίου, µε δική του ευθύνη και έξοδα. Η καθαριότητα ολόκληρης της έκτασης της τουριστικής κατασκήνωσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του µισθωτή, ο οποίος οφείλει να µεταφέρει τα πάσης φύσεως απορρίµµατα που προκύπτουν από την εµπορική του δραστηριότητα στους πλησιέστερους στην έκταση δηµοτικούς κάδους. Επίσης θα φροντίζει για την αποψίλωση εντός του χώρου της κατασκήνωσης και θα φέρει την ευθύνη της επιτήρησης µε κατάλληλο προσωπικό για την πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τυχόν ζηµιές θα επιβαρύνουν το µισθωτή και η αποκατάστασή τους θα γίνει µε επίβλεψη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους κατασκευή εγκαταστάσεων, ή αλλαγή των υφιστάµενων, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και άνευ αδείας της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆όµησης και όλων των συναρµόδιων διοικητικών αρχών και υπηρεσιών. Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής, όπως αυτές ορίζονται στο νόµο, τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τη σύµβαση µισθώσεως. Υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, τις δουλείες αυτού, τα όριά του και εν γένει το µίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε προσβολή ή καταπάτηση, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση του µισθίου, της οποία τεκµαίρεται ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου και συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε σε λύση της σύµβασης για τον λόγο αυτόν. Ο µισθωτής υποχρεούται άµα τη λήξη της µίσθωσης να παραδώσει το µίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει τη µείωση ή τη µη καταβολή µισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και για περιπτώσεις βλάβης από θεοµηνία ή άλλη τυχαία αιτία. Απαγορεύεται απολύτως, κάθε σιωπηρή αναµίσθωση, ως και η υπεκµίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω παραχώρηση, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, της χρήσης του µισθίου από τον µισθωτή. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 10.1. Εγγυήσεις Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόµενο Εγγύηση Συµµετοχής υπό µορφή Εγγυητικής Επιστολής, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τριών (3) µηνών, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του οριζόµενου ελάχιστου ορίου του ετήσιου µισθώµατος της πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο, εφόσον δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, µε εξαίρεση την Εγγυητική Επιστολή του πλειοδοτήσαντος, που θα επιστρέφεται µε την υπογραφή της Σύµβασης και την κατάθεση, εκ µέρους του, των από αυτήν προβλεποµένων εγγυήσεων. 10.2. Εγγυήσεις Καλής Εκπλήρωσης των όρων της Σύµβασης Μίσθωσης Για την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύµβασης Μίσθωσης, ο υποψήφιος Μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή, ετήσιας διάρκειας, ισόποση προς το 10% της συµβατικής αξίας των µισθωµάτων δύο (2) ετών, την οποία εγγυητική επιστολή οφείλει να αντικαθιστά στην αρχή κάθε µισθωτικού έτους (περιόδου), µε αντίστοιχη ισόποση προς το 10% της συµβατικής αξίας των µισθωµάτων δύο (2) ετών, ως αυτά θα ανέρχονται µετά την γενόµενη ετήσια αναπροσαρµογή του µισθώµατος. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τη λήξη της, ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της σύµβασης και εφόσον δεν συντρέχει εύλογος αιτία κατάπτωσής της. Η εγγυητική επιστολή που θα αφορά την τελευταία µισθωτική περίοδο θα έχει χρονική διάρκεια τέτοια ώστε να καλύπτει επιπλέον τρεις (3) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία της περιόδου αυτής. Σε περίπτωση που η µίσθωση διαρκέσει πέραν του συµβατικού χρόνου που καθορίζεται µε την παρούσα, ο µισθωτής θα πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα ανωτέρω που να καλύπτει τον κατά παράταση χρόνο, πλέον τρείς µήνες. Οποιαδήποτε παράβαση του όρου αυτού και ιδία η µη κατάθεση έγκαιρα της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, παρέχει το δικαίωµα στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων να καταγγείλει τη σύµβαση και να καταστήσει εξωστέο το Μισθωτή . 10.3. Έκδοση Εγγυήσεων λες οι Εγγυήσεις που αναφέρονται παραπάνω θα εκδοθούν από Τράπεζες Ελληνικές ή Αλλοδαπές εγκατεστηµένες και λειτουργούσες νόµιµα στην Ελλάδα. Τα έξοδα για την έκδοση και διατήρηση σε ισχύ όλων των πιο πάνω Εγγυήσεων, θα βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 11ο ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα νοµιµοποίησης των αλλοδαπών επιχειρήσεων και όλα τα πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των διαγωνιζοµένων επί των όρων που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι οποίες περιλαµβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις, θα αποκλείονται από τον διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 12ο ΣΥΜΒΑΣΗ (ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ) – ΕΓΓΥΗΤΗΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 12.1. Υπογραφή σύµβασης µίσθωσης. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο αυτής το αποτέλεσµα στον πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός και καλείται αυτός µέσα στην τασσόµενη στο άρθρο 5 της παρούσας προθεσµίας να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης Μίσθωσης, προσκοµίζοντας: α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκπλήρωσης των όρων της Σύµβασης Μίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 9.2. της παρούσας. β. Σε περίπτωση εταιρείας, αποδεικτικά ότι έχει προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού ως προς τη διάρκεια λειτουργίας αυτής, αν η διάρκειά της δεν εξικνείται µέχρι του χρόνου λήξης της µίσθωσης. Το µισθωτήριο συµβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού καταβληθεί από το µισθωτή το 50% του µισθώµατος µετά των επ’ αυτού αναλογούντων προσαυξήσεων, που αντιστοιχεί στη πρώτη µισθωτική περίοδο, ως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του µισθωτή (συµπεριλαµβανοµένου του ΑΦΜ), η διάρκεια της µίσθωσης, η ακριβής θέση και το εµβαδόν του εκµισθούµενου ακινήτου, η ιδιότητά του, το είδος της χρήσης, το καταβλητέο αντάλλαγµα και ο τρόπος καταβολής του. Στο µισθωτήριο θα επισυναφθεί αντίγραφο του στο από Σεπτεµβρίου 2009 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα των Γεωργίου Φατσέα (Πολιτικού Μηχανικού) και Πάνου Μαυροµµάτη (Αρχιτέκτονος Μηχανικού). Στο συµφωνητικό που θα υπογραφεί θα ορίζεται ρητώς ότι ο µισθωτής έχει λάβει γνώση των διατάξεων της παρούσας και ότι δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως µισθωτής όπως αυτές ορίζονται στο νόµο και τη διακήρυξη. Αντίγραφο του µισθωτηρίου υποβάλλεται µε την προβλεπόµενη διαδικασία στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά µετά την έγκριση του αποτελέσµατος από τα κατά το νόµο αρµόδια όργανα. 12.2. Εγγυητής Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί µε τον πλειοδότη τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στην συνέχεια την σύµβαση της µίσθωσης. Ο εγγυητής αυτός καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, παραιτούµενος του ευεργετήµατος της διαίρεσης και διζήσεως. 12.3. Συνέπειες µη υπογραφής. Η µετά την κατακύρωση οποιαδήποτε τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση υπογραφής της Σύµβασης θα έχει ως συνέπεια, µε απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων: α. Την κατάπτωση υπέρ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ως ποινική ρήτρα. β. Τον καταλογισµό σε βάρος του πλειοδότη και σε περίπτωση Κοινοπραξίας και σε βάρος των µελών της, όλων των µισθωµάτων που θα οφείλονται µέχρι την παράδοση του µισθίου σε νέο µισθωτή και γ. Κάθε άλλη αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. 12.4. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Παράδοσης Μετά την υπογραφή της Σύµβασης ο Μισθωτής καλείται σε τασσόµενη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων προς τούτο προθεσµία να προσέλθει στην τοποθεσία της Κατασκήνωσης (Camping) για να την παραλάβει και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση παραλαβής εκ µέρους του Αναδόχου του µισθίου θα έχει ως συνέπεια, µε απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων αθροιστικώς: α. την κατάπτωση υπέρ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκπλήρωσης των Όρων της Σύµβασης ως ποινική ρήτρα. β. τον καταλογισµό σε βάρος του Μισθωτή και σε περίπτωση Κοινοπραξίας και σε βάρος των µελών της, όλων των µισθωµάτων που θα οφείλονται µέχρι την παράδοση του µισθίου σε νέο µισθωτή και γ. κάθε άλλη αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. ΑΡΘΡΟ 13ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και να έχουν σε φάκελό µόνο για την συµµετοχή τους και χωρίς να έχουν δικαίωµα προσθήκης µετά την κατάθεση του, τα εξής δικαιολογητικά, µε ποινή αποκλεισµού: Α) Την εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, που ορίζεται στο άρθρο 9.1. της παρούσας, η οποία θα αντικατασταθεί από την εγγύηση καλής εκπλήρωσης των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 9.2. της παρούσας. Β) Σε περίπτωση συµµετοχής Φυσικού Προσώπου: 1) Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του ίδιου και του εγγυητή. 2) Φορολογική ενηµερότητα για τον ίδιο και τον εγγυητή. 3) Ασφαλιστική ενηµερότητα, για τον ίδιο και τον εγγυητή, από φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. κ.λ.π.). Σε περίπτωση συµµετοχής προσώπου µε φορέα ασφάλισης το Ι.ΚΑ., αντίγραφο του Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης ή και της κάρτας ανεργίας (Ο.Α.Ε.∆.). Για τα προστατευόµενα µέλη βεβαίωση ασφάλισης για το κύριο µέλος και υπεύθυνη δήλωση του προστατευόµενου µέλους ότι δεν είναι ασφαλισµένο σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α. και σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. 4) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων και της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων περί µη οφειλής από οποιαδήποτε αιτία. 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση: (α) των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, (β) των τοπικών συνθηκών (γεωγραφική θέση, ανάγλυφο, διαµόρφωση, κλίµα κ.λ.π.) και της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης γενικά της Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping), την οποία δηλώνει ότι εξέτασε, και τη βρήκε κατάλληλη ως προς τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις της για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του και (γ) του µε αριθµό 0207Κ200∆0079101 ειδικού σήµατος λειτουργίας της Τουριστικής Κατασκήνωσης και των όρων χορήγησης και διατήρησης αυτού. 7) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα, καθώς και για τα αδικήµατα της κλοπής, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαίρεσης απάτης, απιστίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεµπορίας, εµπορίας ναρκωτικών, εγκλήµατα κατά των ηθών και για παραβιάσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας εθνικού νοµίσµατος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν διώκεται για τα ίδια. 8) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο. 9) Αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί µε τον πλειοδότη τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στη συνέχεια τη σύµβαση µισθώσεως. Ο εγγυητής αυτός θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος µαζί µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συµβάσεως, παραιτούµενος του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 10) Για υπηκόους χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο επικυρωµένο της άδειας διαµονής τους από αστυνοµική αρχή. Για υπηκόους τρίτων χωρών – µη µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής που τους επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. 11) Φορολογική ∆ήλωση τριών (3) τελευταίων χρόνων. Γ) Σε περίπτωση συµµετοχής Νοµικού Προσώπου: Γ.1. Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 1) Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού. 2) Πιστοποιητικό από την αρµόδια αρχή που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις αυτού (πιστοποιητικό µεταβολών). 3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας και των εταίρων. 4) Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας και των εταίρων. 5) Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρείας και των εταίρων της εταιρείας. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. 6) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων και της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων περί µη οφειλής της εταιρείας και των εταίρων από οποιαδήποτε αιτία. 7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση: (α) των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, (β) των τοπικών συνθηκών (γεωγραφική θέση, ανάγλυφο, διαµόρφωση, κλίµα κ.λ.π.) και της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης γενικά της Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping), την οποία δηλώνει ότι εξέτασε, και τη βρήκε κατάλληλη ως προς τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις της για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του και (γ) του µε αριθµό 0207Κ200∆0079101 ειδικού σήµατος λειτουργίας της Τουριστικής Κατασκήνωσης και των όρων χορήγησης και διατήρησης αυτού. 8) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι τα µέλη της δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, καθώς και για τα αδικήµατα της κλοπής, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαίρεσης απάτης, απιστίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεµπορίας, εµπορίας ναρκωτικών, εγκλήµατα κατά των ηθών και για παραβιάσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας εθνικού νοµίσµατος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν διώκονται για τα ίδια. 9) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο. 10) Φορολογική ∆ήλωση τριών (3) τελευταίων χρόνων. Γ.2. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε.): 1) Το ΦΕΚ τ Α.Ε. & ΕΠΕ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και η έγκριση του Καταστατικού της. 2) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει. 3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα ΦΕΚ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. στα οποία δηµοσιεύθηκαν τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας. 4) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία εκλέχτηκαν τα µέλη του εν ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (για Α.Ε.). 5) Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο το τελευταίο συγκροτήθηκε σε σώµα και αποφασίσθηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας (για Α.Ε.). 6) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας. 7) Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής. 8) Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής. Σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. 9) Βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κυθήρων και της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων περί µη οφειλής της εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση Α.Ε., του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής και σε περίπτωση Ε.Π.Ε. του διαχειριστή αυτής, από οποιαδήποτε αιτία. 10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση: (α) των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, (β) των τοπικών συνθηκών (γεωγραφική θέση, ανάγλυφο, διαµόρφωση, κλίµα κ.λ.π.) και της πραγµατικής και νοµικής κατάστασης γενικά της Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping), την οποία δηλώνει ότι εξέτασε, και τη βρήκε κατάλληλη ως προς τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις της για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του και (γ) του µε αριθµό 0207Κ200∆0079101 ειδικού σήµατος λειτουργίας της Τουριστικής Κατασκήνωσης και των όρων χορήγησης και διατήρησης αυτού. 11) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους για αλλοδαπούς) του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος (για τις Α.Ε.) και ο διαχειριστής (για τις Ε.Π.Ε.) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, καθώς και για τα αδικήµατα της κλοπής, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαίρεσης απάτης, απιστίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεµπορίας, εµπορίας ναρκωτικών, εγκλήµατα κατά των ηθών και για παραβιάσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας εθνικού νοµίσµατος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς και πιστοποιητικό της Εισαγγελίας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν διώκονται για τα ίδια. 12) Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας για συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται µε την απόφαση αυτή να συµµετέχει (για τις Α.Ε.). 13) Σε περίπτωση εκπροσώπησης: Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου στον διαγωνισµό από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο. 14) Φορολογική ∆ήλωση τριών (3) τελευταίων χρόνων. Γ.3. Σε περίπτωση άλλης εταιρικής µορφής, αντίστοιχα πιστοποιητικά µε τα ανωτέρω αναφερόµενα για τα νοµικά πρόσωπα. Σε περίπτωση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό Κοινοπραξίας, το κάθε µέλος της ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα µε τη νοµική του µορφή. Επίσης κάθε µεµονωµένο µέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συµµετέχουσες Επιχειρήσεις ή τα άτοµα που συνέστησαν την Κοινοπραξία µε µόνο σκοπό να αναλάβουν, µε την ίδια πάντα σύνθεση, τη µίσθωση του ανωτέρω ακινήτου της Κατασκήνωσης (Camping) της Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων σχετικά µε την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και την τήρηση των όρων της Σύµβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της . Σε όλες τις περιπτώσεις οι ενηµερότητες και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να ισχύουν την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση λήξεως οιασδήποτε ενηµερότητας προ της ηµεροµηνίας υπογραφής της συµβάσεως ο εκάστοτε πλειοδότης θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίσει νέα, άλλως δεν θα υπογράφεται η σύµβαση και θα διενεργείται εις βάρος αυτού και του εγγυητή αναπλειστηριασµός, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. ∆. Τα ονόµατα των καταστηµάτων των Τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζονται οι διαγωνιζόµενοι και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους. ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και του Μισθωτή θα περιλαµβάνει, πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω και τα εξής. 14.1. Μίσθωµα Το µίσθωµα θα είναι ετήσιο και θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο, κατά ποσοστό 3,5% επί της τιµής της προηγούµενης µισθωτικής περιόδου, ως αυτή θα ισχύει µετά τις αναπροσαρµογές. Το µίσθωµα που θα προκύψει από τον πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό θα καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η καταβολή του µισθώµατος δεν αναστέλλεται από οποιοδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας . Σε καµία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή µείωση του µηνιαίου µισθώµατος συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών, ως και της ανωτέρας βίας. 14.2 Λοιπές επιβαρύνσεις του µισθωτή Εκτός από την καταβολή του µισθώµατος, ο µισθωτής βαρύνεται και µε ολόκληρο το τέλος χαρτοσήµου και τυχόν να επιβληθούν τελών, φόρων και λοιπών προσαυξήσεων επί των µισθωµένων ακινήτων, µε τα πάσης φύσεως ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά τέλη (καθαριότητας, φωτισµού, αποχέτευσης, ύδρευσης κ.λ.π.) και τους λογαριασµούς των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. Ο µισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί όλα τα ανωτέρω τέλη και τους λογαριασµούς, πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσµα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία κατά το Νόµο ή τις συναλλακτικές συνήθειες ή την πρακτική βαρύνει το Μισθωτή. Ο Μισθωτής υποχρεούται, εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης, να µεταφέρει στο όνοµά του όλες τις υπάρχουσες στο µίσθιο συνδέσεις µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (∆ΕΗ, ύδρευση κλπ) και να καταβάλλει προς αυτούς τις σχετικές εγγυήσεις, τις οποίες θα αναλαµβάνει κατά τη λήξη ή λύση της Σύµβασης. Εντός της ίδιας προθεσµίας θα πρέπει να παραδώσει στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων τα σχετικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την επ’ ονόµατί του µεταφορά των λογαριασµών αυτών. 14.3. Λήξη Μίσθωσης Μετά τη λήξη της µίσθωσης ο Μισθωτής οφείλει να παραδώσει το µίσθιο αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις. Η παραµονή του Μισθωτή στο µίσθιο, µετά τη λήξη της µίσθωσης δεν επιφέρει παράταση ή ανανέωση της µίσθωσης, η δε τυχόν είσπραξη εκ µέρους της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων οποιουδήποτε ποσού µετά τη λήξη της µίσθωσης θεωρείται ως αποζηµίωση χρήσης. 14.4. Μεταβίβαση της εκµετάλλευσης Απαγορεύεται η ολική ή µερική υπεκµίσθωση, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση του µισθίου και της εκµετάλλευσης του µισθίου σε άλλον, µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε. (εφόσον η Σύµβαση καταρτίζεται µεταξύ Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και Α.Ε.) θα εγκρίνεται από την Επιτροπή και µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη δηµοσίευση της τροποποίησης θα προσκοµίζεται στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε την τροποποίηση µαζί µε το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. 14.5. Κυρώσεις Όλοι οι όροι της Σύµβασης συµφωνούνται ως ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 14.6. Παράδοση – Παραλαβή Μισθίου Η παράδοση του µισθίου στο Μισθωτή και η παραλαβή του µετά την κατά οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης γίνεται µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση στο Μισθωτή θα γίνεται στον τόπο που βρίσκεται το µίσθιο εντός δέκα (10) ηµερών από την πρόσκληση προς παράδοση. Η άρνηση παραλαβής ή η µη προσέλευσή του ή η διατύπωση τυχόν επιφυλάξεων, η οποία θεωρείται σαν άρνηση παραλαβής, έχει ως συνέπεια την εφαρµογή των προβλεπόµενων στην παράγραφο 11.4. της παρούσας Προκήρυξης. Κατά τη λήξη της µίσθωσης ο Μισθωτής οφείλει να παραδώσει το µίσθιο µε πρωτόκολλο, µαζί µε όλες τις εγκαταστάσεις, κτιριακές και λοιπές, καθώς και τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό, στην κατάσταση που το παρέλαβε. Τυχόν προσθήκες, τροποποιήσεις ή διαρρυθµίσεις, που έγιναν από το Μισθωτή, θα παραµείνουν προς όφελος του µισθίου, χωρίς να γεννάται κανένα απολύτως δικαίωµα αφαίρεσης ή αποζηµίωσης του Μισθωτή, έστω και αν από αυτές αυξήθηκε η αξία του µισθίου, πλην αν η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων αξιώσει από το Μισθωτή να προβεί σε αφαίρεση όλων ή ορισµένων εξ αυτών και να επαναφέρει το µίσθιο στη σηµερινή του κατάσταση. Για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης του µισθίου, έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξης της µίσθωσης, η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ενεργεί επιθεώρηση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του Μισθωτή για αποκαταστάσεις ζηµιών ή αντικατάσταση ελλειπόντων ή φθαρµένων µηχανηµάτων ή / και στοιχείων εξοπλισµού. Κατά την παράδοση του µισθίου στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, ο Μισθωτής οφείλει να προσκοµίσει εξοφληµένους τους λογαριασµούς που έχουν εκδοθεί στο όνοµα της επιχείρησης, µέχρι τότε, των διαφόρων Οργανισµών, Εταιριών, ∆ήµων ή Κοινοτήτων, όπως ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π., υποχρεούµενος να εξοφλήσει και αυτούς που θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, άλλως τα ποσά θα εισπράττονται µε ισόποση κατάπτωση της Όρων Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκπλήρωσης των της Σύµβασης Μίσθωσης, η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) µηνών πέρα από την ηµεροµηνία παράδοσης του µισθίου, σύµφωνα µε το άρθρο 9.2. της παρούσας. 14.7. Ασφαλίσεις Ο Μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο µε δικά του έξοδα το µίσθιο και όλο τον εξοπλισµό του, ως συµβατική του υποχρέωση, κατά παντός κινδύνου, όπως σεισµού, πυρκαγιάς κ.λ.π., σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, για ποσό σύµφωνο µε την πραγµατική αξία των ασφαλιζόµενων πραγµάτων. ∆ικαιούχος της οποιαδήποτε αποζηµιώσεως από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου θα είναι αποκλειστικά η Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Τέλος, ο Μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένη την Αστική ευθύνη του έναντι κάθε τρίτου, κυρίως και για ευθύνη που απορρέει από εργατικά ή άλλα ατυχήµατα, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, όσο και εκ της λειτουργίας του µισθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται καθ’ έτος ανάλογα µε τον ετήσιο πληθωρισµό. Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στην Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια για τους ασφαλιζόµενους κινδύνους µαζί µε την απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων, κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής της Κατασκήνωσης (Camping) εκ µέρους του, το οποίο εφεξής θα ανανεώνει, κάθε χρόνο, ένα µήνα πριν από τη λήξη του και θα το παραδίδει στην Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, µαζί µε την απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων. Εάν ο Μισθωτής δεν προσκοµίσει µέσα στην παραπάνω προθεσµία την ανανέωση του ασφαλιστηρίου, η Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων προβαίνει στην ασφάλιση µε δαπάνη του Μισθωτή και επιβάλλει σε βάρος του πρόστιµο ίσο προς το διπλάσιο των αντίστοιχων ασφαλίστρων το οποίο καθώς και τα ασφάλιστρα, δικαιούται να εισπράττει µε ισόποση κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκπλήρωσης των Όρων της Σύµβασης Μίσθωσης. Ο Μισθωτής δικαιούται να ασφαλίσει και τον κίνδυνο από διακοπή της επιχείρησής του (business interruption clause) για οποιοδήποτε ποσό κρίνει σκόπιµο και θα δικαιούται µόνον αυτός να εισπράττει τη σχετική αποζηµίωση καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που θα διαρκεί η διακοπή της επιχείρησης λόγω επέλευσης οποιουδήποτε, από τα παραπάνω, ζηµιογόνου γεγονότος. 14.8. ∆ίκτυο Πυρασφάλειας Η τουριστική κατασκήνωση (Camping) Καψαλίου διαθέτει σύστηµα πυροπροστασίας, σύµφωνο µε τις προδιαγραφές, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το οποίο αποτελείται από: α) Χειροκίνητο σύστηµα αναγγελίας πυρκαγιάς, β) Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, γ) Σταθµό εργαλείων, δ) Φωτισµό ασφαλείας, ε) Μεγαφωνικό σύστηµα και ζ) Πυροσβαστήρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τις ανωτέρω εγκαταστάσεις και συστήµατα εις αρίστη κατάσταση και να είναι σε πλήρη ετοιµότητα για την πρόληψη και αντιµετώπιση τυχόν πυρκαγιάς. Η πυρασφάλεια και πυροπροστασία του χώρου του µισθίου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του µισθωτή, ο οποίος καθίσταται µε την υπογραφή της σύµβασης αποκλειστικός υπόλογος και υπεύθυνος πυρασφάλειας του χώρου. Παράλληλα οφείλει να φροντίζει για το κλάδεµα και το ψέκασµα των δέντρων καθώς και την αποψίλωση της περιοχής κατόπιν άδειας της αρµόδιας δασικής αρχής και σε ετήσια βάση. 14.9. Προστασία ∆ικαιωµάτων Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων Ο Μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει, κατά τη διάρκεια της εκµετάλλευσης της επιχείρησης, για τη διατήρηση της κατοχής του µισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτηση αυτού µε όλες τις αγωγές της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, έχοντας ευθύνη απέναντι στην Επιτροπή για κάθε, έστω και από ελαφρά αµέλεια, βλάβη, µείωση ή απώλεια δικαιωµάτων. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί µε έγγραφο στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων κάθε προσβολή δικαιωµάτων και κάθε σχετική δίκη, στην οποία η Επιτροπή δικαιούται να παρέµβει, παραδίδοντας τα σχετικά δικόγραφα και άλλα έγγραφα στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. 14.10. Περιορισµοί λειτουργίας Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν ευθύνεται απέναντι στο µισθωτή για τυχόν απαγόρευση ή περιορισµό της εκµετάλλευσης του µισθίου για οποιοδήποτε λόγο. 14.11. Λύση σύµβασης Η σύµβαση λύεται κανονικά µε τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συµφωνήθηκε. Πριν από την κανονική λήξη του χρόνο διάρκειάς της, η Σύµβαση λύεται: α. σε περίπτωση κήρυξης του σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση. β. στις περιπτώσεις καταγγελίας της Σύµβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της Σύµβασης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόµων. Η δια καταγγελίας λύση της σύµβασης, που γίνεται µε απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, έχει τις παρακάτω συνέπειες: α. την κατάπτωση, ως ποινή, των υπέρ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων Εγγυητικών Επιστολών, που έχουν κατατεθεί για οποιοδήποτε λόγο στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε οφειλόµενα µισθώµατα. β. την κήρυξη ληξιπρόθεσµων και απαιτητών όλων των µισθωµάτων µέχρι τη συµβατική λήξη της Σύµβασης. γ. την υποχρέωση του Μισθωτή να παραδώσει το µίσθιο την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων για παράδοση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον Μισθωτή µε δικαστικό επιµελητή. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους του µισθωτή, χωρίς υπαιτιότητα της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, η οποία θα γίνει πριν τη λήξη της συµβατικής διάρκειας αυτής, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση, ως ποινή, των υπέρ της Επιτροπής Εγγυητικών Επιστολών, που έχουν κατατεθεί για οποιοδήποτε λόγο στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, χωρίς αυτή να συµψηφίζεται µε οφειλόµενα µισθώµατα και την κήρυξη ληξιπρόθεσµων και απαιτητών όλων των µισθωµάτων µέχρι τη συµβατική λήξη της Σύµβασης. Αν ο Μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του µισθίου, η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων έχει το δικαίωµα να επιβάλει πλέον της αποζηµίωσης για τη χρήση αυτού, που είναι ίση µε το συµβατικό µίσθωµα και ποινική ρήτρα ίση προς το πενταπλάσιο του ηµερήσιου συµβατικού µισθώµατος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης του µισθίου, καθώς και να υποβάλει το Μισθωτή µε κάθε νόµιµο µέσο. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων έχει το δικαίωµα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζηµίωση για κάθε ζηµιά που θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του Μισθωτή. 14.12. Ευθύνες – απαλλαγές Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ουδεµία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η έκδοση οιασδήποτε άδειας και έγκρισης λειτουργίας από τις αρµόδιες αρχές (υγειονοµικές, πολεοδοµικές, αστυνοµικές, πυροσβεστικές, τουριστικές, δασικές ή άλλες), όπου αυτές απαιτούνται. Η Κατασκήνωση (Camping) θα λειτουργήσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές, Αγορανοµικές, Πολεοδοµικές, Πυροσβεστικές, Αστυνοµικές, Τουριστικές και λοιπές σχετικές µε τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση της εκµισθώσεως. Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση θα συνοδεύεται από τις κατά το νόµο άδειες και εγκρίσεις. Ο Μισθωτής, ως το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα εκµεταλλεύεται την Τουριστική Κατασκήνωση, υποχρεούται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4276/14 να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, ώστε το υπ’ αριθµόν 0207Κ200∆0079101 Ειδικό Σήµα Λειτουργίας της Τουριστικής Κατασκήνωσης, το οποίο έχει χορηγηθεί στο ∆ήµο Κυθήρων δυνάµει του υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 6210/7-7-2010 εγγράφου του Τµήµατος Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ, και είναι αορίστου διάρκειας, να µεταφερθεί (έκδοση νέου σήµατος) στο όνοµά του (άρθρο 3 παρ.6 Ν.4276/14). Επίσης οφείλει µε δική του επιµέλεια και δαπάνες να διατηρήσει σε ισχύ, µέχρι και το χρόνο παράδοσης του µισθίου στην εκµισθώτρια, όλες τις αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά και εν γένει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόµο για την αδειοδότηση της Κατασκήνωσης, καθώς και να προβεί στην έκδοση νέων που τυχόν θα απαιτηθούν στο µέλλον. Ο Μισθωτής θα φροντίζει και θα ευθύνεται για την ύπαρξη και τη συντήρηση πλήρους δικτύου υδρεύσεως για την πλήρωση του πυροσβεστικού οχήµατος και για την ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων ύδατος µέσα στον χώρο της κατασκήνωσης για άµεση αντιµετώπιση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο. Ο Μισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται µε όλες τις κείµενες διατάξεις και να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκποµπών και των περιορισµό των θορύβων. Ο Μισθωτής οφείλει να διατηρεί στο φυλάκιο πλήρες φαρµακείο πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης των κατασκηνωτών και των εργαζοµένων στην Κατασκήνωση. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή κάποιος όρος έχει παραληφθεί ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, αποφάσεων και κανονισµών που διέπουν τις µισθώσεις και τα τουριστικά καταλύµατα. Όλοι οι όροι της διακήρυξης και του συµφωνητικού µίσθωσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίασή τους, εν όλω ή εν µέρει, αποτελεί λόγο καταγγελίας, συνεπάγεται την την αποβολή του µισθωτή από το µίσθιο καθώς και κάθε άλλες κυρώσεις (διοικητικές, αστικές ή ποινικές) που προβλέπει ο Νόµος και η παρούσα διακήρυξη. Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων διατηρεί το δικαίωµα να µεταβιβάσει τις έννοµες σχέσεις από την κατάρτιση των συµβάσεων που θα υπογραφούν δυνάµει της παρούσας διακήρυξης µε σύµβαση εκχώρησης – αναδοχής προς την υφιστάµενη αναπτυξιακή εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ή προς άλλη αντίστοιχη επιχείρηση που θα ιδρύσει η ίδια ή από κοινού µε το ∆ήµο Κυθήρων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 περ. γ του Π.∆. 272/1985. Στην περίπτωση αυτήν οι µισθωτές υποχρεούνται να υπογράψουν τα σχετικά συµφωνητικά και να συµµορφωθούν στις διατάξεις των συµβάσεων εκχώρησης – αναδοχής που θα υπογραφούν. 14.13 ∆ωσιδικία – Εφαρµοστέο δίκαιο Όλες οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα Σύµβαση θα υπάγονται αποκλειστικά στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά. Εφαρµοστέο δίκαιο ορίζεται αποκλειστικά το Ελληνικό ∆ίκαιο. ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (άρθρο 6 του Π∆ 270/81). Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από αυτήν ή την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης και επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός ή και ο εγγυητής εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. Στην ως άνω περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, κατά τα ανωτέρω, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας στις εφηµερίδες κατά τα ορίζοντα στη παρ. 2 άρθρου. 4 του Π.∆. 270/81 & Ν. 3548/2007, και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και του ∆ήµου Κυθήρων, ως και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (τηλ. 2736031338) και το ∆ήµο Κυθήρων (τηλ. 2736031213 – κ. Γιώργος Κασιµάτης). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΖΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

20 − six =